Sonako Light Novel

Sửa đổi

Mô đun:Juuou Mujin no Fafnir Link

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 71: Dòng 71:
 
longname = "Tập 12",
 
longname = "Tập 12",
 
id = 12},
 
id = 12},
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13",
 
shortname = "Tập 13",
 
longname = "Tập 13",
 
id = 13},
 
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
Dòng 341: Dòng 336:
 
childOf = 06},
 
childOf = 06},
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1",
 
shortname = "Chương 1",
 
longname = "Tập 06 Chương 1",
 
childOf = 06},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 2",
 
shortname = "Chương 2",
 
longname = "Tập 06 Chương 2",
 
childOf = 06},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 3",
 
shortname = "Chương 3",
 
longname = "Tập 06 Chương 3",
 
childOf = 06},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 4",
 
shortname = "Chương 4",
 
longname = "Tập 06 Chương 4",
 
childOf = 06},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Phần kết",
 
shortname = "Phần kết",
 
longname = "Tập 06 Phần kết",
 
childOf = 06},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Lời bạt",
 
shortname = "Lời bạt",
 
longname = "Tập 06 Lời bạt",
 
childOf = 06},
 
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
Dòng 384: Dòng 346:
 
shortname = "Mở đầu",
 
shortname = "Mở đầu",
 
longname = "Tập 07 Mở đầu",
 
longname = "Tập 07 Mở đầu",
childOf = 07},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 1",
 
shortname = "Chương 1",
 
longname = "Tập 07 Chương 1",
 
childOf = 07},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 2",
 
shortname = "Chương 2",
 
longname = "Tập 07 Chương 2",
 
childOf = 07},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 3",
 
shortname = "Chương 3",
 
longname = "Tập 07 Chương 3",
 
childOf = 07},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 4",
 
shortname = "Chương 4",
 
longname = "Tập 07 Chương 4",
 
childOf = 07},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Phần kết",
 
shortname = "Phần kết",
 
longname = "Tập 07 Phần kết",
 
childOf = 07},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Lời bạt",
 
shortname = "Lời bạt",
 
longname = "Tập 07 Lời bạt",
 
 
childOf = 07},
 
childOf = 07},
   
Dòng 479: Dòng 407:
 
longname = "Tập 12 Mở đầu",
 
longname = "Tập 12 Mở đầu",
 
childOf = 12},
 
childOf = 12},
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13.Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
 
longname = "Tập 13 Minh hoạ",
 
childOf = 13},
 
   
   
  Đang tải biên tập