Sonako Light Novel

Sửa đổi

Mô đun:Juuou Mujin no Fafnir Link

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 424: Dòng 424:
 
shortname = "Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
 
longname = "Tập 08 Minh hoạ",
 
longname = "Tập 08 Minh hoạ",
childOf = 08},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Mở đầu",
 
shortname = "Mở đầu",
 
longname = "Tập 08 Mở đầu",
 
childOf = 08},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 1",
 
shortname = "Chương 1",
 
longname = "Tập 08 Chương 1",
 
 
childOf = 08},
 
childOf = 08},
   
  Đang tải biên tập