FANDOM


(Created page with "return{ -- Fulltexts {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 1", shortname = "Tập 1", longname = "Tập 1", id = 1}, {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 2", s...")
 
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của 3 thành viên ở giữa)
Dòng 71: Dòng 71:
 
longname = "Tập 12",
 
longname = "Tập 12",
 
id = 12},
 
id = 12},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13",
  +
shortname = "Tập 13",
  +
longname = "Tập 13",
  +
id = 13},
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
 
shortname = "Prequel",
 
shortname = "Prequel",
 
longname = "Tiền truyện",
 
longname = "Tiền truyện",
id = "ss"},
+
id = 0},
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Ngoại truyện",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Ngoại truyện",
Dòng 303: Dòng 308:
   
   
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 3",
  +
shortname = "Chương 3",
  +
longname = "Tập 05 Chương 3",
  +
childOf = 05},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 4",
  +
shortname = "Chương 4",
  +
longname = "Tập 05 Chương 4",
  +
childOf = 05},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Phần kết",
  +
shortname = "Phần kết",
  +
longname = "Tập 05 Phần kết",
  +
childOf = 05},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Lời bạt",
  +
shortname = "Lời bạt",
  +
longname = "Tập 05 Lời bạt",
  +
childOf = 05},
  +
  +
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
Dòng 314: Dòng 341:
 
childOf = 06},
 
childOf = 06},
   
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1",
  +
shortname = "Chương 1",
  +
longname = "Tập 06 Chương 1",
  +
childOf = 06},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 2",
  +
shortname = "Chương 2",
  +
longname = "Tập 06 Chương 2",
  +
childOf = 06},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 3",
  +
shortname = "Chương 3",
  +
longname = "Tập 06 Chương 3",
  +
childOf = 06},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 4",
  +
shortname = "Chương 4",
  +
longname = "Tập 06 Chương 4",
  +
childOf = 06},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Phần kết",
  +
shortname = "Phần kết",
  +
longname = "Tập 06 Phần kết",
  +
childOf = 06},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Lời bạt",
  +
shortname = "Lời bạt",
  +
longname = "Tập 06 Lời bạt",
  +
childOf = 06},
   
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
Dòng 324: Dòng 384:
 
shortname = "Mở đầu",
 
shortname = "Mở đầu",
 
longname = "Tập 07 Mở đầu",
 
longname = "Tập 07 Mở đầu",
  +
childOf = 07},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 1",
  +
shortname = "Chương 1",
  +
longname = "Tập 07 Chương 1",
  +
childOf = 07},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 2",
  +
shortname = "Chương 2",
  +
longname = "Tập 07 Chương 2",
  +
childOf = 07},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 3",
  +
shortname = "Chương 3",
  +
longname = "Tập 07 Chương 3",
  +
childOf = 07},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 4",
  +
shortname = "Chương 4",
  +
longname = "Tập 07 Chương 4",
  +
childOf = 07},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Phần kết",
  +
shortname = "Phần kết",
  +
longname = "Tập 07 Phần kết",
  +
childOf = 07},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Lời bạt",
  +
shortname = "Lời bạt",
  +
longname = "Tập 07 Lời bạt",
 
childOf = 07},
 
childOf = 07},
   
Dòng 330: Dòng 424:
 
shortname = "Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
 
longname = "Tập 08 Minh hoạ",
 
longname = "Tập 08 Minh hoạ",
  +
childOf = 08},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Mở đầu",
  +
shortname = "Mở đầu",
  +
longname = "Tập 08 Mở đầu",
  +
childOf = 08},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 1",
  +
shortname = "Chương 1",
  +
longname = "Tập 08 Chương 1",
 
childOf = 08},
 
childOf = 08},
   
Dòng 373: Dòng 479:
 
longname = "Tập 12 Mở đầu",
 
longname = "Tập 12 Mở đầu",
 
childOf = 12},
 
childOf = 12},
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13.Minh hoạ",
  +
shortname = "Minh hoạ",
  +
longname = "Tập 13 Minh hoạ",
  +
childOf = 13},
   
   
Dòng 396: Dòng 507:
 
shortname = "Gamers SS",
 
shortname = "Gamers SS",
 
longname = "Tập 1 Gamers SS",
 
longname = "Tập 1 Gamers SS",
childOf = "ss"},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Toranoana SS",
 
shortname = "Tập 1 Toranoana SS",
 
longname = "Tập 1 Toranoana SS",
 
 
childOf = "ss"},
 
childOf = "ss"},
   
Dòng 414: Dòng 519:
 
shortname = "Tập 3 Gamers SS",
 
shortname = "Tập 3 Gamers SS",
 
longname = "Tập 3 Gamers SS",
 
longname = "Tập 3 Gamers SS",
  +
childOf = "ss"},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 4 Gamers SS",
  +
shortname = "Tập 4 Gamers SS",
  +
longname = "Tập 4 Gamers SS",
  +
childOf = "ss"},
  +
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 5 Gamers SS",
  +
shortname = "Tập 5 Gamers SS",
  +
longname = "Tập 5 Gamers SS",
 
childOf = "ss"},
 
childOf = "ss"},
   
  +
  +
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Toranoana SS",
  +
shortname = "Tập 1 Toranoana SS",
  +
longname = "Tập 1 Toranoana SS",
  +
childOf = "ss"},
 
}
 
}

Bản hiện tại lúc 20:34, ngày 4 tháng 2 năm 2019

return{
	-- Fulltexts
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 8",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8",
	id = 8},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 9",
	shortname = "Tập 9",
	longname = "Tập 9",
	id = 9},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 10",
	shortname = "Tập 10",
	longname = "Tập 10",
	id = 10},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11",
	shortname = "Tập 11",
	longname = "Tập 11",
	id = 11},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12",
	shortname = "Tập 12",
	longname = "Tập 12",
	id = 12},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13",
	shortname = "Tập 13",
	longname = "Tập 13",
	id = 13},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
	shortname = "Prequel",
	longname = "Tiền truyện",
	id = 0},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Ngoại truyện",
	shortname = "Ngoại truyện",
	longname = "Ngoại truyện",
	id = "ss"},
 
	-- Mainpage
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir",
	mainpage = true},
 
	-- Chapters
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 01 Minh hoạ",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 01 Mở đầu",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 01 Chương 1",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 01 Chương 2",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 01 Chương 3",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 01 Chương 4",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 01 Phần kết",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 01 Lời bạt",
	childOf = 01},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 02 Minh hoạ",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 02 Mở đầu",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 02 Chương 1",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 02 Chương 2",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 02 Chương 3",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 02 Chương 4",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 02 Phần kết",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 02 Lời bạt",
	childOf = 02},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 03 Minh hoạ",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 03 Mở đầu",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 03 Chương 1",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 03 Chương 2",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 03 Chương 3",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 03 Chương 4",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 03 Phần kết",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 03 Lời bạt",
	childOf = 03},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 04 Minh hoạ",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 04 Mở đầu",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 04 Chương 1",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 04 Chương 2",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 04 Chương 3",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 04 Chương 4",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 04 Phần kết",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 04 Lời bạt",
	childOf = 04},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 05 Minh hoạ",
	childOf = 05},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 05 Mở đầu",
	childOf = 05},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 05 Chương 1",
	childOf = 05},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 05 Chương 2",
	childOf = 05},
 
 
    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 05 Chương 3",
	childOf = 05},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 05 Chương 4",
	childOf = 05},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 05 Phần kết",
	childOf = 05},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 05 Lời bạt",
	childOf = 05},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 06 Minh hoạ",
	childOf = 06},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 06 Mở đầu",
	childOf = 06},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 06 Chương 1",
	childOf = 06},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 06 Chương 2",
	childOf = 06},
 
 
    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 06 Chương 3",
	childOf = 06},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 06 Chương 4",
	childOf = 06},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 06 Phần kết",
	childOf = 06},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 06 Lời bạt",
	childOf = 06},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 07 Minh hoạ",
	childOf = 07},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 07 Mở đầu",
	childOf = 07},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 07 Chương 1",
	childOf = 07},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 07 Chương 2",
	childOf = 07},
 
 
    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 07 Chương 3",
	childOf = 07},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 07 Chương 4",
	childOf = 07},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 07 Phần kết",
	childOf = 07},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 07 Lời bạt",
	childOf = 07},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 08 Minh hoạ",
	childOf = 08},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 08 Mở đầu",
	childOf = 08},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 08 Chương 1",
	childOf = 08},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 09.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 09 Minh hoạ",
	childOf = 09},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 10.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 10 Minh hoạ",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 11 Minh hoạ",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 11 Phần kết",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 11 Lời bạt",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 12 Minh hoạ",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 12 Mở đầu",
	childOf = 12},
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 13 Minh hoạ",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Prequel Minh họa",
	childOf = 0},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Prequel Chương 1",
	childOf = 0},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Prequel Chương 2",
	childOf = 0},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Gamers SS",
	shortname = "Gamers SS",
	longname = "Tập 1 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 2 Gamers SS",
	shortname = "Tập 2 Gamers SS",
	longname = "Tập 2 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 3 Gamers SS",
	shortname = "Tập 3 Gamers SS",
	longname = "Tập 3 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 4 Gamers SS",
	shortname = "Tập 4 Gamers SS",
	longname = "Tập 4 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 5 Gamers SS",
	shortname = "Tập 5 Gamers SS",
	longname = "Tập 5 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
 
 
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Toranoana SS",
	shortname = "Tập 1 Toranoana SS",
	longname = "Tập 1 Toranoana SS",
	childOf = "ss"},
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.