Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Kagerou Days Link/tài liệu.

return{
	
	-- Fulltexts
	{fullname = "Kagerou Days I",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},


	{fullname = "Kagerou Days II",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},


	{fullname = "Kagerou Days III",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},


	{fullname = "Kagerou Days IV",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},


	{fullname = "Kagerou Days V",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},

	{fullname = "Kagerou Days VI",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},

	{fullname = "Kagerou Days VII",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},

	-- Mainpage
	{fullname = "Kagerou Days",
	mainpage = true},

	-- Chapters
	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Tranh bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Kagerou Days I",
	shortname = "Kagerou Days I",
	longname = "Kagerou Days I",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Jinzou Enemy",
	shortname = "Jinzou Enemy",
	longname = "Jinzou Enemy",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Kagerou Days II",
	shortname = "Kagerou Days II",
	longname = "Kagerou Days II",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Kisaragi Attention",
	shortname = "Kisaragi Attention",
	longname = "Kisaragi Attention",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Kagerou Days III",
	shortname = "Kagerou Days III",
	longname = "Kagerou Days III",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Mekakushi Code",
	shortname = "Mekakushi Code",
	longname = "Mekakushi Code",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Phần kết",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 1 - Lời kết",
	shortname = "~Lời kết \"Câu chuyện buộc bạn phải che mắt\"~",
	longname = "~Lời kết \"Câu chuyện buộc bạn phải che mắt\"~",
	childOf = 1},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Tranh bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Headphone Actor I",
	shortname = "Headphone Actor I",
	longname = "Headphone Actor I",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Yuukei Yesterday I",
	shortname = "Yuukei Yesterday I",
	longname = "Yuukei Yesterday I",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Headphone Actor II",
	shortname = "Headphone Actor II",
	longname = "Headphone Actor II",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Yuukei Yesterday II",
	shortname = "Yuukei Yesterday II",
	longname = "Yuukei Yesterday II",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days vol 2: Headphone Actor III",
	shortname = "Headphone Actor III",
	longname = "Headphone Actor III",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Yuukei Yesterday III",
	shortname = "Yuukei Yesterday III",
	longname = "Yuukei Yesterday III",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Headphone Actor IV",
	shortname = "Headphone Actor IV",
	longname = "Headphone Actor IV",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Reminiscence Forest",
	shortname = "Reminiscence Forest",
	longname = "Reminiscence Forest",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 2 - Lời kết",
	shortname = "~Lời kết \"Câu chuyện thuộc về đôi mắt kinh tởm\"~",
	longname = "~Lời kết \"Câu chuyện thuộc về đôi mắt kinh tởm\"~",
	childOf = 2},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Tranh bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Konoha no Sekai Jijou",
	shortname = "Konoha no Sekai Jijou",
	longname = "Konoha no Sekai Jijou",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Kagerou Daze I",
	shortname = "Kagerou Daze I",
	longname = "Kagerou Daze I",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Children Record I",
	shortname = "Children Record I",
	longname = "Children Record I",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Kagerou Daze II",
	shortname = "Kagerou Daze II",
	longname = "Kagerou Daze II",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Children Record II",
	shortname = "Children Record II",
	longname = "Children Record II",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Kagerou Daze III",
	shortname = "Kagerou Daze III",
	longname = "Kagerou Daze III",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Otsukimi Recital",
	shortname = "Otsukimi Recital",
	longname = "Otsukimi Recital",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Kagerou Daze IV",
	shortname = "Kagerou Daze IV",
	longname = "Kagerou Daze IV",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Kaien Panzermast",
	shortname = "Kaien Panzermast",
	longname = "Kaien Panzermast",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 3 - Lời kết",
	shortname = "~Lời kết \" Câu chuyện mà quá nhiều cho đôi mắt\"~",
	longname = "~Lời kết \" Câu chuyện mà quá nhiều cho đôi mắt\"~",
	childOf = 3},


	{fullname = "Kageoru Days Vol 4: Trang bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Prologue",
	shortname = "Prologue - Lời nói đầu",
	longname = "Prologue - Lời nói đầu",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Shinigami Record I",
	shortname = "Shinigami Record I",
	longname = "Shinigami Record I",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Children Record III",
	shortname = "Children Record III",
	longname = "Children Record III",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Shinigami Record II",
	shortname = "Shinigami Record II",
	longname = "Shinigami Record II",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Children Record IV",
	shortname = "Children Record IV",
	longname = "Children Record IV",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days vol 4: Shinigami Record III",
	shortname = "Shinigami Record III",
	longname = "Shinigami Record III",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 4: Children Record V",
	shortname = "Children Record V",
	longname = "Children Record V",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 4: Shinigami Record IV",
	shortname = "Shinigami Record IV",
	longname = "Shinigami Record IV",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 4: Children Record VI",
	shortname = "Children Record VI",
	longname = "Children Record VI",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 4: Headphone Actor V",
	shortname = "Headphone Actor V",
	longname = "Headphone Actor V",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 4 - Lời kết",
	shortname = "~Lời kết \"Câu chuyện về đôi mắt thối rữa\"~",
	longname = "~Lời kết \"Câu chuyện về đôi mắt thối rữa\"~",
	childOf = 4},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 5: Trang Bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Days vol 5: Yobanashi Deceive 0",
	shortname = "Yobanashi Deceive 0",
	longname = "Yobanashi Deceive 0",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 5: On the Roof One Day",
	shortname = "On the Roof One Day",
	longname = "On the Roof One Day",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Days Vol 5: Yobanashi Deceive I",
	shortname = "Yobanashi Deceive I",
	longname = "Yobanashi Deceive I",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: Yobanashi Deceive II",
	shortname = "Yobanashi Deceive II",
	longname = "Yobanashi Deceive II",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: Yobanashi Deceive III",
	shortname = "Yobanashi Deceive III",
	longname = "Yobanashi Deceive III",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: Yobanashi Deceive IV",
	shortname = "Yobanashi Deceive IV",
	longname = "Yobanashi Deceive IV",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: On the road that certain day",
	shortname = "On the Road that Certain Day",
	longname = "On the Road that Certain Day",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: Yobanashi Deceive V",
	shortname = "Yobanashi Deceive V",
	longname = "Yobanashi Deceive V",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 5: On the road the day called today",
	shortname = "On the road called today",
	longname = "On the road called today",
	childOf = 5},


	{fullname = "Kagerou Days: Vol 5 - Lời kết",
	shortname = "Lời kết \"Câu chuyện đôi mắt đối diện sự thật\"~",
	longname = "Lời kết \"Câu chuyện đôi mắt đối diện sự thật\"~",
	childOf = 5},
	

	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Tranh bìa",
	shortname = "Tranh bìa",
	longname = "Tranh bìa",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Daze 1",
	shortname = "Daze I",
	longname = "Daze I",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days I",
	shortname = "Lost Days I",
	longname = "Lost Days I",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days II",
	shortname = "Lost Days II",
	longname = "Lost Days II",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days III",
	shortname = "Lost Days III",
	longname = "Lost Days III",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days IV",
	shortname = "Lost Days IV",
	longname = "Lost Days IV",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days V",
	shortname = "Lost Days V",
	longname = "Lost Days V",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days VI",
	shortname = "Lost Days VI",
	longname = "Lost Days VI",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Lost Days VII",
	shortname = "Lost Days VII",
	longname = "Lost Days VII",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Daze II",
	shortname = "Daze II",
	longname = "Daze II",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 6: Sidu's afterword",
	shortname = "Sidu's afterword",
	longname = "Sidu's afterword",
	childOf = 6},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.1 (1)-",
	shortname = "Children Record -side No.1 (1)-",
	longname = "Children Record -side No.1 (1)-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 1",
	shortname = "Shisou Word 1",
	longname = "Shisou Word 1",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 2",
	shortname = "Shisou Word 2",
	longname = "Shisou Word 2",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.7-",
	shortname = "Children Record -side No.7-",
	longname = "Children Record -side No.7-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 3",
	shortname = "Shisou Word 3",
	longname = "Shisou Word 3",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.5-",
	shortname = "Children Record -side No.5-",
	longname = "Children Record -side No.5-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 4",
	shortname = "Shisou Word 4",
	longname = "Shisou Word 4",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.3-",
	shortname = "Children Record -side No.3-",
	longname = "Children Record -side No.3-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 5",
	shortname = "Shisou Word 5",
	longname = "Shisou Word 5",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.1 (2)-",
	shortname = "Children Record -side No.1 (2)-",
	longname = "Children Record -side No.1 (2)-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Shisou Word 6",
	shortname = "Shisou Word 6",
	longname = "Shisou Word 6",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.1 (3)-",
	shortname = "Children Record -side No.1 (3)-",
	longname = "Children Record -side No.1 (3)-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Reaper Record V",
	shortname = "Reaper Record V",
	longname = "Reaper Record V",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: Children Record -side No.0-",
	shortname = "Children Record -side No.0-",
	longname = "Children Record -side No.0-",
	childOf = 7},


	{fullname = "Kagerou Daze Vol 7: The Story of Trash Getting Into The Eyes",
	shortname = "The Story of Trash Getting Into The Eyes",
	longname = "The Story of Trash Getting Into The Eyes",
	childOf = 7},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.