Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Konjiki no Wordmaster Link/tài liệu.

return{

	arcsStructure = {
		{id = "arc1",
		fullname = "Arc 1 - Phép thuật OP như hack",
		including = {1},
		},
		
		{id = "arc2",
		fullname = "Arc 2 - Hành trình tại Evila",
		including = {2},
		},
		
		{id = "arc3",
		fullname = "Arc 3 - Chiến tranh thế giới",
		including = {3},
		},
		
		{id = "arc4",
		fullname = "Arc 4 - Evila VS Gabranth: Cuộc đấu tay đôi định mệnh",
		including = {4},
		},
		
		{id = "arc5",
		fullname = "Arc 5 - Tổ chức Matar Deus bí ẩn",
		including = {5},
		},
		
		
	},
	-- Fulltexts
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Arc 1 Full Text",
	shortname = "Arc 1",
	longname = "Arc 1",
	id = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Arc 2 Full Text",
	shortname = "Arc 2",
	longname = "Arc 2",
	id = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Arc 3 Full Text",
	shortname = "Arc 3",
	longname = "Arc 3",
	id = 3},

	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Arc 4 Full Text",
	shortname = "Arc 4",
	longname = "Arc 4",
	id = 4},

	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Arc 5 Full Text",
	shortname = "Arc 5",
	longname = "Arc 5",
	id = 5},
	
	-- Mainpage
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster",
	mainpage = true},

	-- Chapters
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Chương 6",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Chương 7",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Chương 8",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "Chương 9",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "Chương 10",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	longname = "Chương 11",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	longname = "Chương 12",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	longname = "Chương 13",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	longname = "Chương 14",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	longname = "Chương 15",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	longname = "Chương 16",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 17",
	shortname = "Chương 17",
	longname = "Chương 17",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 18",
	shortname = "Chương 18",
	longname = "Chương 18",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 19",
	shortname = "Chương 19",
	longname = "Chương 19",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 20",
	shortname = "Chương 20",
	longname = "Chương 20",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 21",
	shortname = "Chương 21",
	longname = "Chương 21",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 22",
	shortname = "Chương 22",
	longname = "Chương 22",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 23",
	shortname = "Chương 23",
	longname = "Chương 23",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 24",
	shortname = "Chương 24",
	longname = "Chương 24",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 25",
	shortname = "Chương 25",
	longname = "Chương 25",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 26",
	shortname = "Chương 26",
	longname = "Chương 26",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 27",
	shortname = "Chương 27",
	longname = "Chương 27",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 28",
	shortname = "Chương 28",
	longname = "Chương 28",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 29",
	shortname = "Chương 29",
	longname = "Chương 29",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 30",
	shortname = "Chương 30",
	longname = "Chương 30",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 31",
	shortname = "Chương 31",
	longname = "Chương 31",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 32",
	shortname = "Chương 32",
	longname = "Chương 32",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 33",
	shortname = "Chương 33",
	longname = "Chương 33",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 34",
	shortname = "Chương 34",
	longname = "Chương 34",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 35",
	shortname = "Chương 35",
	longname = "Chương 35",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 36",
	shortname = "Chương 36",
	longname = "Chương 36",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 37",
	shortname = "Chương 37",
	longname = "Chương 37",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 38",
	shortname = "Chương 38",
	longname = "Chương 38",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 39",
	shortname = "Chương 39",
	longname = "Chương 39",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 40",
	shortname = "Chương 40",
	longname = "Chương 40",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 41",
	shortname = "Chương 41",
	longname = "Chương 41",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 42",
	shortname = "Chương 42",
	longname = "Chương 42",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 43",
	shortname = "Chương 43",
	longname = "Chương 43",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 44",
	shortname = "Chương 44",
	longname = "Chương 44",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 45",
	shortname = "Chương 45",
	longname = "Chương 45",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 46",
	shortname = "Chương 46",
	longname = "Chương 46",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 47",
	shortname = "Chương 47",
	longname = "Chương 47",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 48",
	shortname = "Chương 48",
	longname = "Chương 48",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 49",
	shortname = "Chương 49",
	longname = "Chương 49",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 50",
	shortname = "Chương 50",
	longname = "Chương 50",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 51",
	shortname = "Chương 51",
	longname = "Chương 51",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 52",
	shortname = "Chương 52",
	longname = "Chương 52",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 53",
	shortname = "Chương 53",
	longname = "Chương 53",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 54",
	shortname = "Chương 54",
	longname = "Chương 54",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 55",
	shortname = "Chương 55",
	longname = "Chương 55",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 56",
	shortname = "Chương 56",
	longname = "Chương 56",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 57",
	shortname = "Chương 57",
	longname = "Chương 57",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 58",
	shortname = "Chương 58",
	longname = "Chương 58",
	childOf = 1},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 59",
	shortname = "Chương 59",
	longname = "Chương 59",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 60",
	shortname = "Chương 60",
	longname = "Chương 60",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 61",
	shortname = "Chương 61",
	longname = "Chương 61",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 62",
	shortname = "Chương 62",
	longname = "Chương 62",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 63",
	shortname = "Chương 63",
	longname = "Chương 63",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 64",
	shortname = "Chương 64",
	longname = "Chương 64",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 65",
	shortname = "Chương 65",
	longname = "Chương 65",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 66",
	shortname = "Chương 66",
	longname = "Chương 66",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 67",
	shortname = "Chương 67",
	longname = "Chương 67",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 68",
	shortname = "Chương 68",
	longname = "Chương 68",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 69",
	shortname = "Chương 69",
	longname = "Chương 69",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 70",
	shortname = "Chương 70",
	longname = "Chương 70",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 71",
	shortname = "Chương 71",
	longname = "Chương 71",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 72",
	shortname = "Chương 72",
	longname = "Chương 72",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 73",
	shortname = "Chương 73",
	longname = "Chương 73",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 74",
	shortname = "Chương 74",
	longname = "Chương 74",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 75",
	shortname = "Chương 75",
	longname = "Chương 75",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 76",
	shortname = "Chương 76",
	longname = "Chương 76",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 77",
	shortname = "Chương 77",
	longname = "Chương 77",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 78",
	shortname = "Chương 78",
	longname = "Chương 78",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 79",
	shortname = "Chương 79",
	longname = "Chương 79",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 80",
	shortname = "Chương 80",
	longname = "Chương 80",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 81",
	shortname = "Chương 81",
	longname = "Chương 81",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 82",
	shortname = "Chương 82",
	longname = "Chương 82",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 83",
	shortname = "Chương 83",
	longname = "Chương 83",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 84",
	shortname = "Chương 84",
	longname = "Chương 84",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 85",
	shortname = "Chương 85",
	longname = "Chương 85",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 86",
	shortname = "Chương 86",
	longname = "Chương 86",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 87",
	shortname = "Chương 87",
	longname = "Chương 87",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 88",
	shortname = "Chương 88",
	longname = "Chương 88",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 89",
	shortname = "Chương 89",
	longname = "Chương 89",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 90",
	shortname = "Chương 90",
	longname = "Chương 90",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 91",
	shortname = "Chương 91",
	longname = "Chương 91",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 92",
	shortname = "Chương 92",
	longname = "Chương 92",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 93",
	shortname = "Chương 93",
	longname = "Chương 93",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 94",
	shortname = "Chương 94",
	longname = "Chương 94",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 95",
	shortname = "Chương 95",
	longname = "Chương 95",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 96",
	shortname = "Chương 96",
	longname = "Chương 96",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 97",
	shortname = "Chương 97",
	longname = "Chương 97",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 98",
	shortname = "Chương 98",
	longname = "Chương 98",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 99",
	shortname = "Chương 99",
	longname = "Chương 99",
	childOf = 2},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 100",
	shortname = "Chương 100",
	longname = "Chương 100",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 101",
	shortname = "Chương 101",
	longname = "Chương 101",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 102",
	shortname = "Chương 102",
	longname = "Chương 102",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 103",
	shortname = "Chương 103",
	longname = "Chương 103",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 104",
	shortname = "Chương 104",
	longname = "Chương 104",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 105",
	shortname = "Chương 105",
	longname = "Chương 105",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 106",
	shortname = "Chương 106",
	longname = "Chương 106",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 107",
	shortname = "Chương 107",
	longname = "Chương 107",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 108",
	shortname = "Chương 108",
	longname = "Chương 108",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 109",
	shortname = "Chương 109",
	longname = "Chương 109",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 110",
	shortname = "Chương 110",
	longname = "Chương 110",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 111",
	shortname = "Chương 111",
	longname = "Chương 111",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 112",
	shortname = "Chương 112",
	longname = "Chương 112",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 113",
	shortname = "Chương 113",
	longname = "Chương 113",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 114",
	shortname = "Chương 114",
	longname = "Chương 114",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 115",
	shortname = "Chương 115",
	longname = "Chương 115",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 116",
	shortname = "Chương 116",
	longname = "Chương 116",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 117",
	shortname = "Chương 117",
	longname = "Chương 117",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 118",
	shortname = "Chương 118",
	longname = "Chương 118",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 119",
	shortname = "Chương 119",
	longname = "Chương 119",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 120",
	shortname = "Chương 120",
	longname = "Chương 120",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 121",
	shortname = "Chương 121",
	longname = "Chương 121",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 122",
	shortname = "Chương 122",
	longname = "Chương 122",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 123",
	shortname = "Chương 123",
	longname = "Chương 123",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 124",
	shortname = "Chương 124",
	longname = "Chương 124",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 125",
	shortname = "Chương 125",
	longname = "Chương 125",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 126",
	shortname = "Chương 126",
	longname = "Chương 126",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 127",
	shortname = "Chương 127",
	longname = "Chương 127",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 128",
	shortname = "Chương 128",
	longname = "Chương 128",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 129",
	shortname = "Chương 129",
	longname = "Chương 129",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 130",
	shortname = "Chương 130",
	longname = "Chương 130",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 131",
	shortname = "Chương 131",
	longname = "Chương 131",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 132",
	shortname = "Chương 132",
	longname = "Chương 132",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 133",
	shortname = "Chương 133",
	longname = "Chương 133",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 134",
	shortname = "Chương 134",
	longname = "Chương 134",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 135",
	shortname = "Chương 135",
	longname = "Chương 135",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 136",
	shortname = "Chương 136",
	longname = "Chương 136",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 137",
	shortname = "Chương 137",
	longname = "Chương 137",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 138",
	shortname = "Chương 138",
	longname = "Chương 138",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 139",
	shortname = "Chương 139",
	longname = "Chương 139",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 140",
	shortname = "Chương 140",
	longname = "Chương 140",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 141",
	shortname = "Chương 141",
	longname = "Chương 141",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 142",
	shortname = "Chương 142",
	longname = "Chương 142",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 143",
	shortname = "Chương 143",
	longname = "Chương 143",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 144",
	shortname = "Chương 144",
	longname = "Chương 144",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 145",
	shortname = "Chương 145",
	longname = "Chương 145",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 146",
	shortname = "Chương 146",
	longname = "Chương 146",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 147",
	shortname = "Chương 147",
	longname = "Chương 147",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 148",
	shortname = "Chương 148",
	longname = "Chương 148",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 149",
	shortname = "Chương 149",
	longname = "Chương 149",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 150",
	shortname = "Chương 150",
	longname = "Chương 150",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 151",
	shortname = "Chương 151",
	longname = "Chương 151",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 152",
	shortname = "Chương 152",
	longname = "Chương 152",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 153",
	shortname = "Chương 153",
	longname = "Chương 153",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 154",
	shortname = "Chương 154",
	longname = "Chương 154",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 155",
	shortname = "Chương 155",
	longname = "Chương 155",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 156",
	shortname = "Chương 156",
	longname = "Chương 156",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 157",
	shortname = "Chương 157",
	longname = "Chương 157",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 158",
	shortname = "Chương 158",
	longname = "Chương 158",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 159",
	shortname = "Chương 159",
	longname = "Chương 159",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 160",
	shortname = "Chương 160",
	longname = "Chương 160",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 161",
	shortname = "Chương 161",
	longname = "Chương 161",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 162",
	shortname = "Chương 162",
	longname = "Chương 162",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 163",
	shortname = "Chương 163",
	longname = "Chương 163",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 164",
	shortname = "Chương 164",
	longname = "Chương 164",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 165",
	shortname = "Chương 165",
	longname = "Chương 165",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 166",
	shortname = "Chương 166",
	longname = "Chương 166",
	childOf = 3},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 167",
	shortname = "Chương 167",
	longname = "Chương 167",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 168",
	shortname = "Chương 168",
	longname = "Chương 168",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 169",
	shortname = "Chương 169",
	longname = "Chương 169",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 170",
	shortname = "Chương 170",
	longname = "Chương 170",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 171",
	shortname = "Chương 171",
	longname = "Chương 171",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 172",
	shortname = "Chương 172",
	longname = "Chương 172",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 173",
	shortname = "Chương 173",
	longname = "Chương 173",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 174",
	shortname = "Chương 174",
	longname = "Chương 174",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 175",
	shortname = "Chương 175",
	longname = "Chương 175",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 176",
	shortname = "Chương 176",
	longname = "Chương 176",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 177",
	shortname = "Chương 177",
	longname = "Chương 177",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 178",
	shortname = "Chương 178",
	longname = "Chương 178",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 179",
	shortname = "Chương 179",
	longname = "Chương 179",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 180",
	shortname = "Chương 180",
	longname = "Chương 180",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 181",
	shortname = "Chương 181",
	longname = "Chương 181",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 182",
	shortname = "Chương 182",
	longname = "Chương 182",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 183",
	shortname = "Chương 183",
	longname = "Chương 183",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 184",
	shortname = "Chương 184",
	longname = "Chương 184",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 185",
	shortname = "Chương 185",
	longname = "Chương 185",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 186",
	shortname = "Chương 186",
	longname = "Chương 186",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 187",
	shortname = "Chương 187",
	longname = "Chương 187",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 188",
	shortname = "Chương 188",
	longname = "Chương 188",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 189",
	shortname = "Chương 189",
	longname = "Chương 189",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 190",
	shortname = "Chương 190",
	longname = "Chương 190",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 191",
	shortname = "Chương 191",
	longname = "Chương 191",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 192",
	shortname = "Chương 192",
	longname = "Chương 192",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 193",
	shortname = "Chương 193",
	longname = "Chương 193",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 194",
	shortname = "Chương 194",
	longname = "Chương 194",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 195",
	shortname = "Chương 195",
	longname = "Chương 195",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 196",
	shortname = "Chương 196",
	longname = "Chương 196",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 197",
	shortname = "Chương 197",
	longname = "Chương 197",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 198",
	shortname = "Chương 198",
	longname = "Chương 198",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 199",
	shortname = "Chương 199",
	longname = "Chương 199",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 200",
	shortname = "Chương 200",
	longname = "Chương 200",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 201",
	shortname = "Chương 201",
	longname = "Chương 201",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 202",
	shortname = "Chương 202",
	longname = "Chương 202",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 203",
	shortname = "Chương 203",
	longname = "Chương 203",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 204",
	shortname = "Chương 204",
	longname = "Chương 204",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 205",
	shortname = "Chương 205",
	longname = "Chương 205",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 206",
	shortname = "Chương 206",
	longname = "Chương 206",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 207",
	shortname = "Chương 207",
	longname = "Chương 207",
	childOf = 4},


	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 208",
	shortname = "Chương 208",
	longname = "Chương 208",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 209",
	shortname = "Chương 209",
	longname = "Chương 209",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 210",
	shortname = "Chương 210",
	longname = "Chương 210",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 211",
	shortname = "Chương 211",
	longname = "Chương 211",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 212",
	shortname = "Chương 212",
	longname = "Chương 212",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 213",
	shortname = "Chương 213",
	longname = "Chương 213",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 214",
	shortname = "Chương 214",
	longname = "Chương 214",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 215",
	shortname = "Chương 215",
	longname = "Chương 215",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 216",
	shortname = "Chương 216",
	longname = "Chương 216",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 217",
	shortname = "Chương 217",
	longname = "Chương 217",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 218",
	shortname = "Chương 218",
	longname = "Chương 218",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 219",
	shortname = "Chương 219",
	longname = "Chương 219",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 220",
	shortname = "Chương 220",
	longname = "Chương 220",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 221",
	shortname = "Chương 221",
	longname = "Chương 221",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 222",
	shortname = "Chương 222",
	longname = "Chương 222",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 223",
	shortname = "Chương 223",
	longname = "Chương 223",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 224",
	shortname = "Chương 224",
	longname = "Chương 224",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 225",
	shortname = "Chương 225",
	longname = "Chương 225",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 226",
	shortname = "Chương 226",
	longname = "Chương 226",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 227",
	shortname = "Chương 227",
	longname = "Chương 227",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 228",
	shortname = "Chương 228",
	longname = "Chương 228",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 229",
	shortname = "Chương 229",
	longname = "Chương 229",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 230",
	shortname = "Chương 230",
	longname = "Chương 230",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 231",
	shortname = "Chương 231",
	longname = "Chương 231",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 232",
	shortname = "Chương 232",
	longname = "Chương 232",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 233",
	shortname = "Chương 233",
	longname = "Chương 233",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 234",
	shortname = "Chương 234",
	longname = "Chương 234",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 235",
	shortname = "Chương 235",
	longname = "Chương 235",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 236",
	shortname = "Chương 236",
	longname = "Chương 236",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 237",
	shortname = "Chương 237",
	longname = "Chương 237",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 238",
	shortname = "Chương 238",
	longname = "Chương 238",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 239",
	shortname = "Chương 239",
	longname = "Chương 239",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 240",
	shortname = "Chương 240",
	longname = "Chương 240",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 241",
	shortname = "Chương 241",
	longname = "Chương 241",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 242",
	shortname = "Chương 242",
	longname = "Chương 242",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 243",
	shortname = "Chương 243",
	longname = "Chương 243",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 244",
	shortname = "Chương 244",
	longname = "Chương 244",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 245",
	shortname = "Chương 245",
	longname = "Chương 245",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 246",
	shortname = "Chương 246",
	longname = "Chương 246",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 247",
	shortname = "Chương 247",
	longname = "Chương 247",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 248",
	shortname = "Chương 248",
	longname = "Chương 248",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 249",
	shortname = "Chương 249",
	longname = "Chương 249",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 250",
	shortname = "Chương 250",
	longname = "Chương 250",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 251",
	shortname = "Chương 251",
	longname = "Chương 251",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 252",
	shortname = "Chương 252",
	longname = "Chương 252",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 253",
	shortname = "Chương 253",
	longname = "Chương 253",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 254",
	shortname = "Chương 254",
	longname = "Chương 254",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 255",
	shortname = "Chương 255",
	longname = "Chương 255",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 256",
	shortname = "Chương 256",
	longname = "Chương 256",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 257",
	shortname = "Chương 257",
	longname = "Chương 257",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 258",
	shortname = "Chương 258",
	longname = "Chương 258",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 259",
	shortname = "Chương 259",
	longname = "Chương 259",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 260",
	shortname = "Chương 260",
	longname = "Chương 260",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 261",
	shortname = "Chương 261",
	longname = "Chương 261",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 262",
	shortname = "Chương 262",
	longname = "Chương 262",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 263",
	shortname = "Chương 263",
	longname = "Chương 263",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 264",
	shortname = "Chương 264",
	longname = "Chương 264",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 265",
	shortname = "Chương 265",
	longname = "Chương 265",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Konjiki no Wordmaster Chương 266",
	shortname = "Chương 266",
	longname = "Chương 266",
	childOf = 5},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.