Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    --Mainpage

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Hình Minh Họa",
    shortname = "Hình Minh Họa",
    longname = "Tập 1 Hình Minh Họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Mở Đầu",
    shortname = "Mở Đầu",
    longname = "Tập 1 Mở Đầu",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 1 Chương 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 1 Chương 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương Kết",
    shortname = "Chương Kết",
    longname = "Tập 1 Chương Kết",
    childOf = 1},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 2 Mở Đầu",
    shortname = "Mở Đầu",
    longname = "Tập 2 Mở Đầu",
    childOf = 2},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 2 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.