Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Madan no Ou to Vanadis Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts
		
		

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Ngoài lề",
    shortname = "Ngoài lề",
    longname = "Ngoài lề",
    id = 0},
		

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6",
    shortname = "Tập 6",
    longname = "Tập 6",
    id = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7",
    shortname = "Tập 7",
    longname = "Tập 7",
    id = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8",
    shortname = "Tập 8",
    longname = "Tập 8",
    id = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9",
    shortname = "Tập 9",
    longname = "Tập 9",
    id = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10",
    shortname = "Tập 10",
    longname = "Tập 10",
    id = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11",
    shortname = "Tập 11",
    longname = "Tập 11",
    id = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12",
    shortname = "Tập 12",
    longname = "Tập 12",
    id = 12},

    --Mainpage

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Lời nói đầu",
    shortname = "Lời nói đầu",
    longname = "Tập 1 Lời nói đầu",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "The Madan no Ou to Vanadis vol 1 Lời kết",
    shortname = "Lời kết",
    longname = "Tập 1 Lời kết",
    childOf = 1},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 2 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 2 Lời Kết",
    childOf = 2},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 3 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 3 Lời Kết",
    childOf = 3},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 4 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 4 Lời Kết",
    childOf = 4},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 5 Minh họa",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 5 Chương 1",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 5 Chương 2",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 5 Chương 3",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 5 Chương 4",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 5 Chương 5",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 5 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 5 Lời Kết",
    childOf = 5},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 6 Minh họa",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 6 Chương 1",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 6 Chương 2",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 6 Chương 3",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 6 Chương 4",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 6 Chương 5",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 6 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 6 Lời Kết",
    childOf = 6},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 7 Minh họa",
    childOf = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 7 Chương 1",
    childOf = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 7 Chương 2",
    childOf = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 7 Chương 3",
    childOf = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 7 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 7 Chương 4",
    childOf = 7},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 8 Minh họa",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 8 Mở đầu",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 8 Chương 1",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 8 Chương 2",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 8 Chương 3",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 8 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 8 Chương 4",
    childOf = 8},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 9 Minh họa",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 9 Chương 1",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 9 Chương 2",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 9 Chương 3",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 9 Chương 4",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 9 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 9 Chương 5",
    childOf = 9},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 10 Minh họa",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 10 Chương 1",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 10 Chương 2",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 10 Chương 3",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 10 Chương 4",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 10 Lời Kết",
    shortname = "Lời Kết",
    longname = "Tập 10 Lời Kết",
    childOf = 10},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 11 Minh họa",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 11 Mở đầu",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 11 Chương 1",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 11 Chương 2",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 11 Chương 3",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 11 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 11 Chương 4",
    childOf = 11},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 12 Minh họa",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 12 Mở đầu",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 12 Chương 1",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 12 Chương 2",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 12 Chương 3",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 12 Chương 4",
    childOf = 12},

    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis:Tập 12 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 12 Chương 5",
    childOf = 12},
		
		
    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis: Tiểu sử nhân vật",
    shortname = "Tiểu sử nhân vật",
    longname = "Tiểu sử nhân vật",
    childOf = 0},
		
		
    {fullname = "Madan no Ou to Vanadis: Một số địa danh, thuật ngữ thường gặp trong truyện",
    shortname = "Địa danh, thuật ngữ",
    longname = "Địa danh, thuật ngữ",
    childOf = 0},
		
		

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.