Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Magika no Kenshi to Shoukan Maou Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 6",
    shortname = "Tập 6",
    longname = "Tập 6",
    id = 6},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 7",
    shortname = "Tập 7",
    longname = "Tập 7",
    id = 7},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 8",
    shortname = "Tập 8",
    longname = "Tập 8",
    id = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 9",
    shortname = "Tập 9",
    longname = "Tập 9",
    id = 9},

		{fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou Tập 10",
    shortname = "Tập 10",
    longname = "Tập 10",
    id = 10},

    --Mainpage

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 1 Epilogue",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 1 Afterword",
    childOf = 1},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Chap 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 2 Chương 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Intermission",
    shortname = "Intermission",
    longname = "Tập 2 Intermission",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 2 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 2 Afterword",
    childOf = 2},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 3 Epilogue",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 3 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 3 Afterword",
    childOf = 3},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 4 Chương 6",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Intermission",
    shortname = "Intermission",
    longname = "Tập 4 Intermission",
    childOf = 4},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 4 Afterword",
    childOf = 4},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 5 Minh họa",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 5 Chương 1",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 5 Chương 2",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 5 Chương 3",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 5 Chương 4",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 5 Chương 5",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 5 Chương 6",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Intermission",
    shortname = "Intermission",
    longname = "Tập 5 Intermission",
    childOf = 5},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 5 Afterword",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 6 Minh họa",
    childOf = 6},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 6 Chương 1",
    childOf = 6},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 6 Chương 2",
    childOf = 6},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 6 Chương 3",
    childOf = 6},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 6 Chương 4",
    childOf = 6},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 6 Chương 5",
    childOf = 6},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 6 Epilogue",
    childOf = 6},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 6 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 6 Afterword",
    childOf = 6},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 7 Minh họa",
    childOf = 7},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 7 Chương 1",
    childOf = 7},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 7 Chương 2",
    childOf = 7},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 7 Chương 3",
    childOf = 7},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 7 Chương 4",
    childOf = 7},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 7 Chương 5",
    childOf = 7},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 7 Epilogue",
    childOf = 7},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 7 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 7 Afterword",
    childOf = 7},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 8 Minh họa",
    childOf = 8},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 8 Chương 1",
    childOf = 8},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 8 Chương 2",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 8 Chương 3",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 8 Chương 4",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Intermission",
    shortname = "Intermission",
    longname = "Tập 8 Intermission",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 8 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 8 Afterword",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 9 Minh họa",
    childOf = 9},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 9 Chương 1",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 9 Chương 2",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 9 Chương 3",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 9 Epilogue",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 9 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 9 Afterword",
    childOf = 9},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 10 Minh họa",
    childOf = 10},

    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 10 Chương 1",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 10 Chương 2",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 10 Chương 3",
    childOf = 10},

		{fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 10 Chương 4",
    childOf = 10},

		{fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 10 Chương 5",
    childOf = 10},

		{fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Chap 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 10 Chương 6",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 10 Epilogue",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 10 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 10 Afterword",
    childOf = 10},
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.