Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:OreGaHeroin Link/tài liệu.

return{
  
	--Fulltexts
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},
 
 
 	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},
	
	--Mainpage
	{fullname = "Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!",
	 shortname = "Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?", 
	mainpage = true},
 
	--Chapters
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Mở đầu 0",
	shortname = "Mở đầu 0",
	longname = "Mở đầu 0",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Mở đầu 1",
	shortname = "Mở đầu 1",
	longname = "Mở đầu 1: Từ giờ trở đi, tôi...",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1: Bắt đầu con đường phức tạp",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2: Tôi chỉ là dân làng cấp 1, liệu tôi có thể đánh bại Ma Vương?",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3: Tôi chỉ là một người Địa Cầu, liệu tôi có thể ngăn một cuộc chiến tranh thiên hà?",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4:Tôi chỉ là một người thường, liệu tôi có thể đấu với pháp sư mạnh nhất?",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5: Câu chuyện đang bắt đầu chuyển hướng",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Chương 6: Trở thành nhân vật chính vẫn còn xa lắm",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Chương kết và Mở đầu 2",
	shortname = "Chương kết và Mở đầu 2",
	longname = "Chương kết và Mở đầu 2: Đây là một Happy Ending?",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 1 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Mở đầu",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaheroin Tập 2 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 2},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 2},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 2},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 2},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Chương 6",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Chương kết và Mở đầu 2",
	shortname = "Chương kết và Mở đầu 2",
	longname = "Chương kết và Mở đầu 2",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 2 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 2},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Mở đầu",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Giao đoạn 1",
	shortname = "Giao đoạn 1",
	longname = "Giao đoạn 1",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Giao đoạn 2",
	shortname = "Giao đoạn 2",
	longname = "Giao đoạn 2",
	childOf = 3},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 3},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Giao đoạn 3",
	shortname = "Giao đoạn 3",
	longname = "Giao đoạn 3",
	childOf = 3},	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 3},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Chương kết",
	shortname = "Chương kết",
	longname = "Chương kết",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 3 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 3},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Mở đầu 0",
	shortname = "Mở đầu 0",
	longname = "Mở đầu 0",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Mở đầu 1",
	shortname = "Mở đầu 1",
	longname = "Mở đầu 1",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Giao đoạn 1",
	shortname = "Giao đoạn",
	longname = "Giao đoạn",
	childOf = 4},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 4},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Giao đoạn 2",
	shortname = "Giao đoạn",
	longname = "Giao đoạn",
	childOf = 4},	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 4},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Chương 6",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Giao đoạn 3",
	shortname = "Giao đoạn",
	longname = "Giao đoạn",
	childOf = 4},

	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Chương kết",
	shortname = "Chương kết",
	longname = "Chương kết",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 4 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 4},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Mở đầu 0",
	shortname = "Mở đầu 0",
	longname = "Mở đầu 0",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Mở đầu 1",
	shortname = "Mở đầu 1",
	longname = "Mở đầu 1",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Giao đoạn 1",
	shortname = "Giao đoạn 1",
	longname = "Giao đoạn 1",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Giao đoạn 2",
	shortname = "Giao đoạn 2",
	longname = "Giao đoạn 2",
	childOf = 5},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 5},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Giao đoạn 3",
	shortname = "Giao đoạn 3",
	longname = "Giao đoạn 3",
	childOf = 5},	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Giao đoạn 4",
	shortname = "Giao đoạn 4",
	longname = "Giao đoạn 4",
	childOf = 5},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Chương kết",
	shortname = "Chương kết",
	longname = "Chương kết",
	childOf = 5},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 5 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 5},
	
  
  {fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 6},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 6},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 6},
	
	
  {fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 6},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 6},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 6},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 6 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 6},
	
	
  {fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Minh Họa",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Minh hoạ",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Mở đầu 0",
	shortname = "Mở đầu 0",
	longname = "Mở đầu 0",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Mở đầu 1",
	shortname = "Mở đầu 1",
	longname = "Mở đầu 1",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Phụ chương",
	shortname = "Giao đoạn 2",
	longname = "Giao đoạn 2",
	childOf = 7},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 7},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Phụ chương 2",
	shortname = "Giao đoạn 3",
	longname = "Giao đoạn 3",
	childOf = 7},	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Phụ chương 3",
	shortname = "Giao đoạn 4",
	longname = "Giao đoạn 4",
	childOf = 7},


	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Chương kết",
	shortname = "Chương kết",
	longname = "Chương kết",
	childOf = 7},
	
	
	{fullname = "OreGaHeroin Tập 7 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Lời bạt",
	childOf = 7},
}