Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:RokuShin Link/tài liệu.

return {

    arcsStructure = {
        {id = "main",
        fullname = "Chính truyện",
        including = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 8, 7.5, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35}
        },
      
	      {id = "slide",
        fullname = "Ngoại truyện",
        including = {13.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23.5}
        },
      
    },
  
    --Fulltexts

    {fullname = "RokuShin: Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Rokujouma: Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Rokujouma:Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Rokujouma:Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5",
    shortname = "Tập 6.5",
    longname = "Tập 6.5",
    id = 6.5},

    {fullname = "Rokujouma:Tập 6",
    shortname = "Tập 6",
    longname = "Tập 6",
    id = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7",
    shortname = "Tập 7",
    longname = "Tập 7",
    id = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5",
    shortname = "Tập 7.5",
    longname = "Tập 7.5",
    id = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5",
    shortname = "Tập 8.5",
    longname = "Tập 8.5",
    id = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8",
    shortname = "Tập 8",
    longname = "Tập 8",
    id = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9",
    shortname = "Tập 9",
    longname = "Tập 9",
    id = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10",
    shortname = "Tập 10",
    longname = "Tập 10",
    id = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11",
    shortname = "Tập 11",
    longname = "Tập 11",
    id = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12",
    shortname = "Tập 12",
    longname = "Tập 12",
    id = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13",
    shortname = "Tập 13",
    longname = "Tập 13",
    id = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 14",
    shortname = "Tập 14",
    longname = "Tập 14",
    id = 14},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15",
    shortname = "Tập 15",
    longname = "Tập 15",
    id = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16",
    shortname = "Tập 16",
    longname = "Tập 16",
    id = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17",
    shortname = "Tập 17",
    longname = "Tập 17",
    id = 17},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18",
    shortname = "Tập 18",
    longname = "Tập 18",
    id = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19",
    shortname = "Tập 19",
    longname = "Tập 19",
    id = 19},

    {fullname = "RokuShin: Tập 20",
    shortname = "Tập 20",
    longname = "Tập 20",
    id = 20},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21",
    shortname = "Tập 21",
    longname = "Tập 21",
    id = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22",
    shortname = "Tập 22",
    longname = "Tập 22",
    id = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23",
    shortname = "Tập 23",
    longname = "Tập 23",
    id = 23},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24",
    shortname = "Tập 24",
    longname = "Tập 24",
    id = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25",
    shortname = "Tập 25",
    longname = "Tập 25",
    id = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26",
    shortname = "Tập 26",
    longname = "Tập 26",
    id = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 27",
    shortname = "Tập 27",
    longname = "Tập 27",
    id = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28",
    shortname = "Tập 28",
    longname = "Tập 28",
    id = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29",
    shortname = "Tập 29",
    longname = "Tập 29",
    id = 29},
		
    {fullname = "RokuShin: Tập 30",
    shortname = "Tập 30",
    longname = "Tập 30",
    id = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31",
    shortname = "Tập 31",
    longname = "Tập 31",
    id = 31},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32",
    shortname = "Tập 32",
    longname = "Tập 32",
    id = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33",
    shortname = "Tập 33",
    longname = "Tập 33",
    id = 33},
		
    {fullname = "RokuShin: Tập 34",
    shortname = "Tập 34",
    longname = "Tập 34",
    id = 34},
		
		
    {fullname = "RokuShin: Tập 35",
    shortname = "Tập 35",
    longname = "Tập 35",
    id = 35},
		
    {fullname = "RokuShin: Tập 13PC",
    shortname = "Tập 13PC",
    longname = "Phụ chương tập 13",
    id = 13.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 16PC",
    shortname = "Tập 16PC",
    longname = "Phụ chương tập 16",
    id = 16.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17PC",
    shortname = "Tập 17PC",
    longname = "Phụ chương tập 17",
    id = 17.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18PC",
    shortname = "Tập 18PC",
    longname = "Phụ chương tập 18",
    id = 18.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19PC",
    shortname = "Tập 19PC",
    longname = "Phụ chương tập 19",
    id = 19.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20PC",
    shortname = "Tập 20PC",
    longname = "Phụ chương tập 20",
    id = 20.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21PC",
    shortname = "Tập 21PC",
    longname = "Phụ chương tập 21",
    id = 21.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22PC",
    shortname = "Tập 22PC",
    longname = "Phụ chương tập 22",
    id = 22.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23PC",
    shortname = "Tập 23PC",
    longname = "Phụ chương tập 23",
    id = 23.5},

    --Mainpage

    {fullname = "Rokujouma no Shinryakusha",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 7v2",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 1 Chương 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Chương 8v2",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 1 Chương 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 1 Lời bạtv2",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 1},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 2 Lời bạtv2",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 2 Lời bạt",
    childOf = 2},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 3 Chương 6",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 3 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 3 Lời bạt",
    childOf = 3},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 4 Chương 6",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 4 Lời bạtv2",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 4 Lời bạt",
    childOf = 4},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 5 Minh họa",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 5 Chương 1",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 5 Chương 2",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 5 Chương 3",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 5 Chương 4",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 5 Chương 5",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 5 Chương 6",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Chương 7v2",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 5 Chương 7",
    childOf = 5},
   
    {fullname = "RokuShin: Tập 5 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Lời bạt",
    childOf = 5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 6 Minh họa",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 6 Chương 1",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 6 Chương 2",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 6 Chương 3",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 6 Chương 4",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 6 Chương 5",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 6 Chương 6",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 6 Chương 7",
    childOf = 6},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 6 Lời bạt",
    childOf = 6},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 6.5 Minh họa",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 6.5 Chương 1",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 6.5 Chương 2",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 6.5 Chương 3",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 6.5 Chương 4",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 6.5 Chương 5",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 6.5 Chương 6",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 6.5 Lời bạtv",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 6.5 Lời bạt",
    childOf = 6.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 7 Minh họa",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 7 Chương 1",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 7 Chương 2",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 7 Chương 3",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 7 Chương 4",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 7 Chương 5",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 7 Chương 6",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 7v2",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 7 Chương 7",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Chương 8v2",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 7 Chương 8",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7 Lời bạtv2",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 7 Lời bạt",
    childOf = 7},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 7.5 Chương 1",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 7.5 Chương 2",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 7.5 Chương 3",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 7.5 Chương 4",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 7.5 Chương 5",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 7.5 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 7.5 Chương 6",
    childOf = 7.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 8.5 Chương 1",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 8.5 Chương 2",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 8.5 Chương 3",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 8.5 Chương 4",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 8.5 Chương 5",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 8.5 Chương 6",
    childOf = 8.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8.5 Lời bạtv2",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 8.5 Lời bạt",
    childOf = 8.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 8 Minh họa",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 1v2",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 8 Chương 1",
    childOf = 8},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 2v2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 8 Chương 2",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 3v2",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 8 Chương 3",
    childOf = 8},

    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 4v2",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 8 Chương 4",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 5v2",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 8 Chương 5",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 6v2",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 8 Chương 6",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Chương 7v2",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 8 Chương 7",
    childOf = 8},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 8 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 8 Lời bạt",
    childOf = 8},

     {fullname = "RokuShin: Tập 9 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 9 Minh họa",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 9 Chương 1",
    childOf = 9},

    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 9 Chương 2",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 9 Chương 3",
    childOf = 9},

    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 9 Chương 4",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 9 Chương 5",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 9 Chương 6",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 9 Chương 7",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 9 Chương 8",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 9 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 9 Lời bạt",
    childOf = 9},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 10 Minh họa",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 10 Chương 1",
    childOf = 10},

    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 10 Chương 2",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 10 Chương 3",
    childOf = 10},

    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 10 Chương 4",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 10 Chương 5",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 10 Chương 6",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 10 Chương 7",
    childOf = 10},
  
     {fullname = "RokuShin: Tập 10 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 10 Chương 8",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 10 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 10 Lời bạt",
    childOf = 10},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 11 Minh họa",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 11 Chương 1",
    childOf = 11},

    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 11 Chương 2",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 11 Chương 3",
    childOf = 11},

    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 11 Chương 4",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 11 Chương 5",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 11 Chương 6",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 11 Chương 7",
    childOf = 11},
  
     {fullname = "RokuShin: Tập 11 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 11 Chương 8",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 11 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 11 Lời bạt",
    childOf = 11},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 12 Minh họa",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 12 Chương 1",
    childOf = 12},

    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 12 Chương 2",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 12 Chương 3",
    childOf = 12},

    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 12 Chương 4",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 12 Chương 5",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 12 Chương 6",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 12 Chương 7",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 12 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 12 Lời bạt",
    childOf = 12},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 13 Minh họa",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 13 Chương 1",
    childOf = 13},

    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 13 Chương 2",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 13 Chương 3",
    childOf = 13},

    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 13 Chương 4",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 13 Chương 5",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 13 Chương 6",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 13 Chương 7",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 13 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 13 Lời bạt",
    childOf = 13},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 14 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 14 Minh họa",
    childOf = 14},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 14 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 14 Chương 1",
    childOf = 14},

    {fullname = "RokuShin: Tập 14 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 14 Chương 2",
    childOf = 14},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 14 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 14 Chương 3",
    childOf = 14},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 14 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 14 Lời bạt",
    childOf = 14},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 15 Minh họa",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 15 Chương 1",
    childOf = 15},

    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 15 Chương 2",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 15 Chương 3",
    childOf = 15},

    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 15 Chương 4",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 15 Chương 5",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 15 Chương 6",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 15 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 15 Lời bạt",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 16 Minh họa",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 16 Chương 1",
    childOf = 16},

    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 16 Chương 2",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 16 Chương 3",
    childOf = 16},

    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 16 Chương 4",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 16 Chương 5",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 16 Chương 6",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 16 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 16 Lời bạt",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 17 Minh họa",
    childOf = 17},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 17 Chương 1",
    childOf = 17},

    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 17 Chương 2",
    childOf = 17},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 17 Chương 3",
    childOf = 17},

    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 17 Chương 4",
    childOf = 17},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 17 Chương 5",
    childOf = 17},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 17 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 17 Lời bạt",
    childOf = 17},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 18 Minh họa",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 18 Chương 1",
    childOf = 18},

    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 18 Chương 2",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 18 Chương 3",
    childOf = 18},

    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 18 Chương 4",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 18 Chương 5",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 18 Chương 6",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 18 Chương 7",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 18 Lời bạt",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 19 Minh họa",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 19 Chương 1",
    childOf = 19},

    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 19 Chương 2",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 19 Chương 3",
    childOf = 19},

    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 19 Chương 4",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 19 Chương 5",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 19 Chương 6",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 19 Chương 7",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 19 Chương 8",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 19 Chương 9",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 19 Lời bạt",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 20 Minh họa",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 20 Chương 1",
    childOf = 20},

    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 20 Chương 2",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 20 Chương 3",
    childOf = 20},

    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 20 Chương 4",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 20 Lời bạt",
    childOf = 20},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 21 Minh họa",
    childOf = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 21 Chương 1",
    childOf = 21},

    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 21 Chương 2",
    childOf = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 21 Chương 3",
    childOf = 21},

    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 21 Chương 4",
    childOf = 21},

    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 21 Chương 5",
    childOf = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 21 Chương 6",
    childOf = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 21 Chương 7",
    childOf = 21},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 21 Lời bạt",
    childOf = 21},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 22 Minh họa",
    childOf = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 22 Chương 1",
    childOf = 22},

    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 22 Chương 2",
    childOf = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 22 Chương 3",
    childOf = 22},

    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 22 Chương 4",
    childOf = 22},

    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 22 Chương 5",
    childOf = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 22 Chương 6",
    childOf = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 22 Chương 7",
    childOf = 22},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 22 Lời bạt",
    childOf = 22},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 23 Minh họa",
    childOf = 23},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 23 Chương 1",
    childOf = 23},

    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 23 Chương 2",
    childOf = 23},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 23 Chương 3",
    childOf = 23},

    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 23 Chương 4",
    childOf = 23},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 23 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 23 Lời bạt",
    childOf = 23},

    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 24 Minh họa",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 24 Chương 1",
    childOf = 24},

    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 24 Chương 2",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 24 Chương 3",
    childOf = 24},

    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 24 Chương 4",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 24 Chương 5",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 24 Chương 6",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 24 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 24 Lời bạt",
    childOf = 24},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 25 Minh họa",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 25 Chương 1",
    childOf = 25},

    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 25 Chương 2",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 25 Chương 3",
    childOf = 25},

    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 25 Chương 4",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 25 Chương 5",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 25 Chương 6",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 25 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 25 Lời bạt",
    childOf = 25},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 26 Minh họa",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 26 Chương 1",
    childOf = 26},

    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 26 Chương 2",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 26 Chương 3",
    childOf = 26},

    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 26 Chương 4",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 26 Chương 5",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 26 Chương 6",
    childOf = 26},
 
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 26 Chương 7",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 26 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 26 Lời bạt",
    childOf = 26},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 27 Minh họa",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 27 Chương 1",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 27 Chương 2",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 27 Chương 3",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 27 Chương 4",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 27 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 27 Lời bạt",
    childOf = 27},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 28 Minh họa",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 28 Chương 1",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 28 Chương 2",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 28 Chương 3",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 28 Chương 4",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 28 Chương 5",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 28 Chương 6",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 28 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 28 Lời bạt",
    childOf = 28},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 29 Minh họa",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 29 Chương 1",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 29 Chương 2",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 29 Chương 3",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 29 Chương 4",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 29 Chương 5",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 29 Chương 6",
    childOf = 29},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 29 Chương 7",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 29 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 29 Lời bạt",
    childOf = 29},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 30 Minh họa",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 30 Chương 1",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 30 Chương 2",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 30 Chương 3",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 30 Chương 4",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 30 Chương 5",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 30 Chương 6",
    childOf = 30},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 30 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 30 Lời bạt",
    childOf = 30},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 31 Minh họa",
    childOf = 31},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 31 Chương 1",
    childOf = 31},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 31 Chương 2",
    childOf = 31},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 31 Chương 3",
    childOf = 31},

    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 31 Chương 4",
    childOf = 31},
 
    {fullname = "RokuShin: Tập 31 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 31 Lời bạt",
    childOf = 31},
		
    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 32 Minh họa",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 32 Chương 1",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 32 Chương 2",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 32 Chương 3",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 32 Chương 4",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 32 Chương 5",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 32 Chương 6",
    childOf = 32},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 32 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 32 Lời bạt",
    childOf = 32},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 33 Minh họa",
    childOf = 33},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 33 Chương 1",
    childOf = 33},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 33 Chương 2",
    childOf = 33},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 33 Chương 3",
    childOf = 33},

    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 33 Chương 4",
    childOf = 33},
 
    {fullname = "RokuShin: Tập 33 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 33 Lời bạt",
    childOf = 33},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Minh họa",
    shortname = "Minh hoạ",
    longname = "Tập 34 Minh hoạ",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 34 Chương 1",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 34 Chương 2",
    childOf = 34},
    
		{fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 34 Chương 3",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 34 Chương 4",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 34 Chương 5",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 34 Chương 6",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 34 Chương 7",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 34 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 34 Lời bạt",
    childOf = 34},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Minh họa",
    shortname = "Minh hoạ",
    longname = "Tập 35 Minh hoạ",
    childOf = 35},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 35 Chương 1",
    childOf = 35},
		
		{fullname = "RokuShin: Tập 35 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 35 Chương 2",
    childOf = 35},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 35 Chương 3",
    childOf = 35},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 35 Chương 4",
    childOf = 35},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 35 Chương 5",
    childOf = 35},
    
    {fullname = "RokuShin: Tập 35 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 35 Lời bạt",
    childOf = 35},
    
  -- Slide

    {fullname = "RokuShin: Tập 16 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 16 PChương 1",
    childOf = 16.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 16 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 16 PChương 2",
    childOf = 16.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 16 PChương 3",
    shortname = "Phụ chương 3",
    longname = "Tập 16 PChương 3",
    childOf = 16.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 17 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 17 PChương 1",
    childOf = 17.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 17 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 17 PChương 2",
    childOf = 17.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 17 PChương 3",
    shortname = "Phụ chương 3",
    longname = "Tập 17 PChương 3",
    childOf = 17.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 18 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 18 PChương 1",
    childOf = 18.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 18 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 18 PChương 2",
    childOf = 18.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 18 PChương 3",
    shortname = "Phụ chương 3",
    longname = "Tập 18 PChương 3",
    childOf = 18.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 18 PChương 4",
    shortname = "Phụ chương 4",
    longname = "Tập 18 PChương 4",
    childOf = 18.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 19 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 19 PChương 1",
    childOf = 19.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 19 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 19 PChương 2",
    childOf = 19.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 20 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 20 PChương 1",
    childOf = 20.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 20 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 20 PChương 2",
    childOf = 20.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 20 PChương 3",
    shortname = "Phụ chương 3",
    longname = "Tập 20 PChương 3",
    childOf = 20.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 21 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 21 PChương 1",
    childOf = 21.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 21 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 21 PChương 2",
    childOf = 21.5},
  
    {fullname = "RokuShin: Tập 22 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 22 PChương 1",
    childOf = 22.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 22 PChương 2",
    shortname = "Phụ chương 2",
    longname = "Tập 22 PChương 2",
    childOf = 22.5},

    {fullname = "RokuShin: Tập 23 PChương 1",
    shortname = "Phụ chương 1",
    longname = "Tập 23 PChương 1",
    childOf = 23.5},


}
Advertisement