Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Seirei Tsukai no Blade Dance Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6",
    shortname = "Tập 6",
    longname = "Tập 6",
    id = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7",
    shortname = "Tập 7",
    longname = "Tập 7",
    id = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8",
    shortname = "Tập 8",
    longname = "Tập 8",
    id = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9",
    shortname = "Tập 9",
    longname = "Tập 9",
    id = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10",
    shortname = "Tập 10",
    longname = "Tập 10",
    id = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11",
    shortname = "Tập 11",
    longname = "Tập 11",
    id = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12",
    shortname = "Tập 12",
    longname = "Tập 12",
    id = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13",
    shortname = "Tập 13",
    longname = "Tập 13",
    id = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14",
    shortname = "Tập 14",
    longname = "Tập 14",
    id = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15",
    shortname = "Tập 15",
    longname = "Tập 15",
    id = 15},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16",
    shortname = "Tập 16",
    longname = "Tập 16",
    id = 16},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF",
    shortname = "Tập EF",
    longname = "Tập EF",
    id = 9999},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17",
    shortname = "Tập 17",
    longname = "Tập 17",
    id = 17},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18",
    shortname = "Tập 18",
    longname = "Tập 18",
    id = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19",
    shortname = "Tập 19",
    longname = "Tập 19",
    id = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20",
    shortname = "Tập 20",
    longname = "Tập 20",
    id = 20},

    {fullname = "Taipei City no Blade Dance:Tập 1",
    shortname = "Taipei City 1",
    longname = "Taipei City Tập 1",
    id = 99},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD",
    shortname = "Mini OVA BD",
    longname = "Mini OVA BD",
    id = 999},

    --Mainpage

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume1 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 1 Illustrations",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 1 Chương 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 1 Chương 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 1 Phần kết",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 1 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 1},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume2 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 2 Illustrations",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 2 Mở đầu",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 2 Chương 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 2 Chương 7",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 2 Chương 8",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 2 Chương 9",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 2 Phần kết",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 2 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 2 Lời bạt",
    childOf = 2},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume3 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 3 Illustrations",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 3 Mở đầu",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 3 Chương 6",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 3 Chương 7",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 3 Chương 8",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 3 Chương 9",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 3 Phần kết",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 3 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 3 Lời bạt",
    childOf = 3},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume4 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 4 Illustrations",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 4 Mở đầu",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 4 Chương 6",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 4 Chương 7",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 4 Chương 8",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 4 Chương 9",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 4 Chương 10",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 4 Phần kết",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 4 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 4 Lời bạt",
    childOf = 4},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume5 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 5 Illustrations",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 5 Mở đầu",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 5 Chương 1",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 5 Chương 2",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 5 Chương 3",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 5 Chương 4",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 5 Chương 5",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 5 Chương 6",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 5 Chương 7",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 5 Chương 8",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 5 Chương 9",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 5 Phần kết",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 5 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 5 Lời bạt",
    childOf = 5},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume6 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 6 Illustrations",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 6 Mở đầu",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 6 Chương 1",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 6 Chương 2",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 6 Chương 3",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 6 Chương 4",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 6 Chương 5",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 6 Chương 6",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 6 Chương 7",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 6 Chương 8",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 6 Chương 9",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 6 Phần kết",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 6 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 6 Lời bạt",
    childOf = 6},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume7 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 7 Illustrations",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 7 Mở đầu",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 7 Chương 1",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 7 Chương 2",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 7 Chương 3",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 7 Chương 4",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 7 Chương 5",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 7 Chương 6",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 7 Chương 7",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 7 Chương 8",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 7 Chương 9",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 7 Chương 10",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 7 Phần kết",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 7 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 7 Lời bạt",
    childOf = 7},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume8 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 8 Illustrations",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 8 Mở đầu",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 8 Chương 1",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 8 Chương 2",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chuyển tiếp",
    shortname = "Chuyển tiếp",
    longname = "Tập 8 Chuyển tiếp",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 8 Chương 3",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 8 Chương 4",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chuyển tiếp2",
    shortname = "Chuyển tiếp 2",
    longname = "Tập 8 Chuyển tiếp 2",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 8 Chương 5",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 8 Phần kết",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 8 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 8 Lời bạt",
    childOf = 8},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume9 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 9 Illustrations",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 9 Mở đầu",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 9 Chương 1",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 9 Chương 2",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 9 Chương 3",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 9 Chương 4",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 9 Chương 5",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 9 Chương 6",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 9 Chương 7",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 9 Phần kết",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 9 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 9 Lời bạt",
    childOf = 9},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume10 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 10 Illustrations",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 10 Mở đầu",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 10 Chương 1",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 10 Chương 2",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 10 Chương 3",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 10 Chương 4",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 10 Chương 5",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 10 Chương 6",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 10 Chương 7",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 10 Chương 8",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 10 Chương 9",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 10 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 10 Lời bạt",
    childOf = 10},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume11 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 11 Illustrations",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 11 Mở đầu",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 11 Chương 1",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 11 Chương 2",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 11 Chương 3",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 11 Chương 4",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 11 Chương 5",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 11 Chương 6",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 11 Chương 7",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 11 Chương 8",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 11 Chương 9",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 11 Phần kết",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 11 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 11 Lời bạt",
    childOf = 11},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume12 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 12 Illustrations",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 12 Mở đầu",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 12 Chương 1",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 12 Chương 2",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 12 Chương 3",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 12 Chương 4",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 12 Chương 5",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 12 Chương 6",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 12 Chương 7",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 12 Chương 8",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 12 Chương 9",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 12 Chương 10",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 12 Phần kết",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 12 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 12 Lời bạt",
    childOf = 12},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume13 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 13 Illustrations",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 13 Mở đầu",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 13 Chương 1",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 13 Chương 2",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 13 Chương 3",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 13 Chương 4",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 13 Chương 5",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 13 Chương 6",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 13 Chương 7",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 13 Chương 8",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 13 Phần kết",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 13 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 13 Lời bạt",
    childOf = 13},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume14 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 14 Illustrations",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 14 Mở đầu",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 14 Chương 1",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 14 Chương 2",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 14 Chương 3",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 14 Chương 4",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 14 Chương 5",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 14 Chương 6",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 14 Chương 7",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 14 Chương 8",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 14 Chương 9",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 14 Chương 10",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 14 Phần kết",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 14 Lời bạt",
    childOf = 14},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume15 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 15 Illustrations",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 15 Mở đầu",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 15 Chương 1",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 15 Chương 2",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 15 Chương 3",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 15 Chương 4",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 15 Chương 5",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 15 Chương 6",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 15 Chương 7",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 15 Chương 8",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 15 Chương 9",
    childOf = 15},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 15 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 15 Lời bạt",
    childOf = 15},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume16 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 16 Illustrations",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 16 Mở đầu",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 16 Chương 1",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 16 Chương 2",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 16 Chương 3",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 16 Chương 4",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 16 Chương 5",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 16 Chương 6",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 16 Chương 7",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 16 Chương 8",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 16 Chương 9",
    childOf = 16},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 16 Chương 10",
    childOf = 16},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 11",
    shortname = "Chương 11",
    longname = "Tập 16 Chương 11",
    childOf = 16},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 12",
    shortname = "Chương 12",
    longname = "Tập 16 Chương 12",
    childOf = 16},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 16 Phần kết",
    childOf = 16},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 16 Lời bạt",
    childOf = 16},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:VolumeEF Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập EF Illustrations",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập EF Chương 1",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập EF Chương 2",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập EF Chương 3",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập EF Chương 4",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập EF Chương 5",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập EF Chương 6",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập EF Chương 7",
    childOf = 9999},
 
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập EF Lời bạt",
    childOf = 9999},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume17 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 17 Illustrations",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 17 Mở đầu",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 17 Chương 1",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 17 Chương 2",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 17 Chương 3",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 17 Chương 4",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 17 Chương 5",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 17 Chương 6",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 17 Chương 7",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 17 Chương 8",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 17 Chương 9",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 17 Chương 10",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 17 Phần kết",
    childOf = 17},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 17 Lời bạt",
    childOf = 17},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume18 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 18 Illustrations",
    childOf = 18},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 18 Mở đầu",
    childOf = 18},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 18 Chương 1",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 18 Chương 2",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 18 Chương 3",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 18 Chương 4",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 18 Chương 5",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 18 Chương 6",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 18 Chương 7",
    childOf = 18},
    
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 18 Chương 8",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 18 Chương 9",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 18 Chương 10",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 11",
    shortname = "Chương 11",
    longname = "Tập 18 Chương 11",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 18 Phần kết",
    childOf = 18},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 18 Lời bạt",
    childOf = 18},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume19 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 19 Illustrations",
    childOf = 19},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 19 Mở đầu",
    childOf = 19},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 19 Chương 1",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 19 Chương 2",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 19 Chương 3",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 19 Chương 4",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 19 Chương 5",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 19 Chương 6",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 19 Chương 7",
    childOf = 19},
    
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 19 Chương 8",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 19 Chương 9",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 19 Chương 10",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Chương 11",
    shortname = "Chương 11",
    longname = "Tập 19 Chương 11",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 19 Phần kết",
    childOf = 19},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 19 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 19 Lời bạt",
    childOf = 19},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume20 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 20 Illustrations",
    childOf = 20},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 20 Mở đầu",
    childOf = 20},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 20 Chương 1",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 20 Chương 2",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 20 Chương 3",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 20 Chương 4",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 20 Chương 5",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 20 Chương 6",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 20 Chương 7",
    childOf = 20},
    
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 20 Chương 8",
    childOf = 20},
  
    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 20 Chương 9",
    childOf = 20},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương cuối",
    shortname = "Chương cuối",
    longname = "Tập 20 Chương cuối",
    childOf = 20},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 20 Phần kết",
    childOf = 20},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 20 Lời bạt",
    childOf = 20},

    {fullname = "Taipei City no Blade Dance:Volume1 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 1 Illustrations",
    childOf = 99},

    {fullname = "Taipei City no Blade Dance:Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 99},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD1",
    shortname = "Extra.1",
    longname = "Mini OVA BD1",
    childOf = 999},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD2",
    shortname = "Extra.2",
    longname = "Mini OVA BD2",
    childOf = 999},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD3",
    shortname = "Extra.3",
    longname = "Mini OVA BD3",
    childOf = 999},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD4",
    shortname = "Extra.4",
    longname = "Mini OVA BD4",
    childOf = 999},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD5",
    shortname = "Extra.5",
    longname = "Mini OVA BD5",
    childOf = 999},

    {fullname = "Seirei Tsukai no Blade Dance:Mini OVA BD6",
    shortname = "Extra.6",
    longname = "Mini OVA BD6",
    childOf = 999},
  

    
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.