Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Silver cross and Draculea Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Vol 1",
    shortname = "Vol 1",
    longname = "Vol 1",
    id = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea - Vol 1v2",
    shortname = "Vol 1v2",
    longname = "Vol 1v2",
    id = 112},

    --Mainpage

    {fullname = "Silver Cross and Draculea",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 1 Mở đầu",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 1 Chương kết",
    shortname = "Chương kết",
    longname = "Tập 1 Chương kết",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver Cross and Draculea Tập 1 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 1},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 2 Mở đầu",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 2 Chương 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 2 Chương kết",
    shortname = "Chương kết",
    longname = "Tập 2 Chương kết",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver Cross and Draculea Tập 2 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 2 Lời bạt",
    childOf = 2},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3: Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 : Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 3 Mở đầu",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 3 Chương 6",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Chương kết",
    shortname = "Chương kết",
    longname = "Tập 3 Chương kết",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 3 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 3 Lời bạt",
    childOf = 3},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4: Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 : Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 4 Mở đầu",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 4 Chương 6",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Chương kết",
    shortname = "Chương kết",
    longname = "Tập 4 Chương kết",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 4 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 4 Lời bạt",
    childOf = 4},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5: Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 5 : Minh họa",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 5 Mở đầu",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 5 Chương 1",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 5 Chương 2",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 5 Chương 3",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 5 Chương 4",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 5 Chương 5",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 5 Chương 6",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Chương kết",
    shortname = "Chương kết",
    longname = "Tập 5 Chương kết",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Tập 5 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 5 Lời bạt",
    childOf = 5},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Vol 1 Minh họa",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Vol 1 Mở đầu",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 1 Chương 6",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea Vol 1 Lời kết",
    shortname = "Lời kết",
    longname = "Tập 1 Lời kết",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver Cross and Draculea Vol 1 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 111},

    {fullname = "Silver Cross and Draculea: Prologue",
    shortname = "Teaser",
    longname = "Teaser",
		id = 1111,
    childOf = 1111},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Vol 1v2 Minh họa",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol1.0",
    shortname = "0",
    longname = "Vol 1v2 Chap 0",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.1",
    shortname = "1",
    longname = "Vol 1v2 Chap 1",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.2",
    shortname = "2",
    longname = "Vol 1v2 Chap 2",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.3",
    shortname = "3",
    longname = "Vol 1v2 Chap 3",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.4",
    shortname = "4",
    longname = "Vol 1v2 Chap 4",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.5",
    shortname = "5",
    longname = "Vol 1v2 Chap 5",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1.6",
    shortname = "6",
    longname = "Vol 1v2 Chap 6",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver cross and Draculea vol 1 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "vol 1 Epilogue",
    childOf = 112},

    {fullname = "Silver Cross and Draculea vol 1 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Vol 1v2 Afterword",
    childOf = 112},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.