Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},
  
    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6",
		shortname = "Tập 6",
		longname = "Tập 6",
		id = 6},


		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7",
		shortname = "Tập 7",
		longname = "Tập 7",
		id = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8",
		shortname = "Tập 8",
		longname = "Tập 8",
		id = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9",
		shortname = "Tập 9",
		longname = "Tập 9",
		id = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10",
		shortname = "Tập 10",
		longname = "Tập 10",
		id = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11",
		shortname = "Tập 11",
		longname = "Tập 11",
		id = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12",
		shortname = "Tập 12",
		longname = "Tập 12",
		id = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13",
		shortname = "Tập 13",
		longname = "Tập 13",
		id = 13},

    --Mainpage

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 1 Mở đầu",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 1 Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 1 Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 1 Phần kết",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 1 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 1},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 2 Mở đầu",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 2 Chương 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 2 Phần kết",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 2 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 2 Lời bạt",
    childOf = 2},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 3 Mở đầu",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 3 Chương 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 3 Chương 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 3 Chương 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 3 Chương 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 3 Chương 5",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 3 Phần kết",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 3 Lời bạt",
    childOf = 3},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Mở đầu",
    shortname = "Mở đầu",
    longname = "Tập 4 Mở đầu",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 4 Chương 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 4 Chương 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 4 Chương 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 4 Chương 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 4 Chương 5",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 4 Chương 6",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Phần kết",
    shortname = "Phần kết",
    longname = "Tập 4 Phần kết",
    childOf = 4},

    {fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Lời bạt",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 4 Lời bạt",
    childOf = 4},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 5 Minh họa",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 5 Mở đầu",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 5 Chương 1",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 5 Chương 2",
		childOf = 5},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 5 Chương 3",
		childOf = 5},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 5 Chương 4",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 5 Chương 5",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 5 Chương 6",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 5 Phần kết",
		childOf = 5},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 5 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 5 Lời bạt",
		childOf = 5},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 6 Minh họa",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 6 Mở đầu",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 6 Chương 1",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 6 Chương 2",
		childOf = 6},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 6 Chương 3",
		childOf = 6},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 6 Chương 4",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 6 Chương 5",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 6 Chương 6",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 6 Phần kết",
		childOf = 6},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 6 Lời bạt",
		childOf = 6},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 7 Minh họa",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 7 Mở đầu",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 7 Chương 1",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 7 Chương 2",
		childOf = 7},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 7 Chương 3",
		childOf = 7},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 7 Chương 4",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 7 Chương 5",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 7 Chương 6",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 7 Phần kết",
		childOf = 7},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 7 Lời bạt",
		childOf = 7},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 8 Minh họa",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 8 Mở đầu",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 8 Chương 1",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 8 Chương 2",
		childOf = 8},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 8 Chương 3",
		childOf = 8},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 8 Chương 4",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 8 Chương 5",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 8 Chương 6",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 8 Phần kết",
		childOf = 8},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 8 Lời bạt",
		childOf = 8},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 9 Minh họa",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 9 Mở đầu",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 9 Chương 1",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 9 Chương 2",
		childOf = 9},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 9 Chương 3",
		childOf = 9},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 9 Chương 4",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 9 Chương 5",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 9 Chương 6",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 9 Phần kết",
		childOf = 9},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 9 Lời bạt",
		childOf = 9},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 10 Minh họa",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 10 Mở đầu",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 10 Chương 1",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 10 Chương 2",
		childOf = 10},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 10 Chương 3",
		childOf = 10},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 10 Chương 4",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 10 Chương 5",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 10 Chương 6",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 10 Phần kết",
		childOf = 10},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 10 Lời bạt",
		childOf = 10},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 11 Minh họa",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 11 Mở đầu",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 11 Chương 1",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 11 Chương 2",
		childOf = 11},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 11 Chương 3",
		childOf = 11},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 11 Chương 4",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 11 Chương 5",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 11 Phần kết",
		childOf = 11},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 11 Lời bạt",
		childOf = 11},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 12 Minh họa",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 12 Mở đầu",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 12 Chương 1",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 12 Chương 2",
		childOf = 12},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 12 Chương 3",
		childOf = 12},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 12 Chương 4",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 12 Chương 5",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 12 Phần kết",
		childOf = 12},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 12 Lời bạt",
		childOf = 12},
		
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Minh họa",
		shortname = "Minh họa",
		longname = "Tập 13 Minh họa",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Mở đầu",
		shortname = "Mở đầu",
		longname = "Tập 13 Mở đầu",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 1",
		shortname = "Chương 1",
		longname = "Tập 13 Chương 1",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 2",
		shortname = "Chương 2",
		longname = "Tập 13 Chương 2",
		childOf = 13},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 3",
		shortname = "Chương 3",
		longname = "Tập 13 Chương 3",
		childOf = 13},
  
		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 4",
		shortname = "Chương 4",
		longname = "Tập 13 Chương 4",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 5",
		shortname = "Chương 5",
		longname = "Tập 13 Chương 5",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 6",
		shortname = "Chương 6",
		longname = "Tập 13 Chương 6",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Phần kết",
		shortname = "Phần kết",
		longname = "Tập 13 Phần kết",
		childOf = 13},

		{fullname = "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Lời bạt",
		shortname = "Lời bạt",
		longname = "Tập 13 Lời bạt",
		childOf = 13},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.