Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:The Demon King's Daughter Link/tài liệu.

return {
	-- Full text
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},

	{fullname = "The Demon King's Daughter: Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},

	{fullname = "The Demon King's Daughter: Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},
 
	-- Mainpage
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter",
	mainpage = true},
 
	-- Chapter
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter:Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Chương 5",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Chương 6",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Chương 7",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Chương 8",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "Chương 9",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "Chương 10",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	longname = "Chương 11",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	longname = "Chương 12",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	longname = "Chương 13",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	longname = "Chương 14",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	longname = "Chương 15",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	longname = "Chương 16",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 17",
	shortname = "Chương 17",
	longname = "Chương 17",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 18",
	shortname = "Chương 18",
	longname = "Chương 18",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 19",
	shortname = "Chương 19",
	longname = "Chương 19",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 20",
	shortname = "Chương 20",
	longname = "Chương 20",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 21",
	shortname = "Chương 21",
	longname = "Chương 21",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 22",
	shortname = "Chương 22",
	longname = "Chương 22",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 23",
	shortname = "Chương 23",
	longname = "Chương 23",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 24",
	shortname = "Chương 24",
	longname = "Chương 24",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 25",
	shortname = "Chương 25",
	longname = "Chương 25",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 26",
	shortname = "Chương 26",
	longname = "Chương 26",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 27",
	shortname = "Chương 27",
	longname = "Chương 27",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 28",
	shortname = "Chương 28",
	longname = "Chương 28",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 29",
	shortname = "Chương 29",
	longname = "Chương 29",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 30",
	shortname = "Chương 30",
	longname = "Chương 30",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 31",
	shortname = "Chương 31",
	longname = "Chương 31",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 32",
	shortname = "Chương 32",
	longname = "Chương 32",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 33",
	shortname = "Chương 33",
	longname = "Chương 33",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 34",
	shortname = "Chương 34",
	longname = "Chương 34",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 35",
	shortname = "Chương 35",
	longname = "Chương 35",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 36",
	shortname = "Chương 36",
	longname = "Chương 36",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 37",
	shortname = "Chương 37",
	longname = "Chương 37",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 38",
	shortname = "Chương 38",
	longname = "Chương 38",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 39",
	shortname = "Chương 39",
	longname = "Chương 39",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 40",
	shortname = "Chương 40",
	longname = "Chương 40",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 41",
	shortname = "Chương 41",
	longname = "Chương 41",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 42",
	shortname = "Chương 42",
	longname = "Chương 42",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 43",
	shortname = "Chương 43",
	longname = "Chương 43",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 44",
	shortname = "Chương 44",
	longname = "Chương 44",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 45",
	shortname = "Chương 45",
	longname = "Chương 45",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 46",
	shortname = "Chương 46",
	longname = "Chương 46",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 47",
	shortname = "Chương 47",
	longname = "Chương 47",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 48",
	shortname = "Chương 48",
	longname = "Chương 48",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 49",
	shortname = "Chương 49",
	longname = "Chương 49",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 50",
	shortname = "Chương 50",
	longname = "Chương 50",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 51",
	shortname = "Chương 51",
	longname = "Chương 51",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 52",
	shortname = "Chương 52",
	longname = "Chương 52",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 53",
	shortname = "Chương 53",
	longname = "Chương 53",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 54",
	shortname = "Chương 54",
	longname = "Chương 54",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 55",
	shortname = "Chương 55",
	longname = "Chương 55",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 56",
	shortname = "Chương 56",
	longname = "Chương 56",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 57",
	shortname = "Chương 57",
	longname = "Chương 57",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 58",
	shortname = "Chương 58",
	longname = "Chương 58",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 59",
	shortname = "Chương 59",
	longname = "Chương 59",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 60",
	shortname = "Chương 60",
	longname = "Chương 60",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 61",
	shortname = "Chương 61",
	longname = "Chương 61",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 62",
	shortname = "Chương 62",
	longname = "Chương 62",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 63",
	shortname = "Chương 63",
	longname = "Chương 63",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 64",
	shortname = "Chương 64",
	longname = "Chương 64",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 65",
	shortname = "Chương 65",
	longname = "Chương 65",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 66",
	shortname = "Chương 66",
	longname = "Chương 66",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 67",
	shortname = "Chương 67",
	longname = "Chương 67",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 68",
	shortname = "Chương 68",
	longname = "Chương 68",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 69",
	shortname = "Chương 69",
	longname = "Chương 69",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 70",
	shortname = "Chương 70",
	longname = "Chương 70",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 71",
	shortname = "Chương 71",
	longname = "Chương 71",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 72",
	shortname = "Chương 72",
	longname = "Chương 72",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 73",
	shortname = "Chương 73",
	longname = "Chương 73",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 74",
	shortname = "Chương 74",
	longname = "Chương 74",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 75",
	shortname = "Chương 75",
	longname = "Chương 75",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 76",
	shortname = "Chương 76",
	longname = "Chương 76",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 77",
	shortname = "Chương 77",
	longname = "Chương 77",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "The Demon King's Daughter: Chương 78",
	shortname = "Chương 78",
	longname = "Chương 78",
	childOf = 3},
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.