FANDOM


Tập 1

Tập 2

 • Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Lời bạt

Tập 2

 • Thiết bị hỗ trợ Ma Pháp
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Lời bạt

Tập 3

 • Chương 0
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Lời bạt

Tập 4

 • Lời nói đầu
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Lời bạt

Khi cậu dịch xong thì cứ đưa lên, tớ sẽ kiểm tra lại nhé SS.Solarius (talk) 16:55, November 20, 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.