Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 13: Dòng 13:
 
“Tôi chưa từng nghe đến cái sự tình này nha.”
 
“Tôi chưa từng nghe đến cái sự tình này nha.”
   
“FUHYAaa!? Hya, Hyame……!” (TN: hime nói yamete)
+
“FUHYAaa!? Hya, Hyame……!” (TN: hịme nói yamete)
   
 
Nắm lấy hai bên má Rithina bằng hai tay, tôi kéo giãn chúng ra như bánh mochi.
 
Nắm lấy hai bên má Rithina bằng hai tay, tôi kéo giãn chúng ra như bánh mochi.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)