FANDOM


Phiên âm Tiếng Anh Nghĩa khác Tiếng Việt
Duelist Sword Apostle Kiếm Tông
Magna Porta The Great Gate Cánh Cổng Vĩ Đại
Reliquia Divine Relic Thánh Vật
Void Beast Hư Không Quái Thú
Oath Legions Binh đoàn Nguyền rủa
Shinki Divine Princess Thiên Thần Công Chúa
Orison Divine Arts Thiên Thuật
Wis Divine Power Năng lực Thánh thần
The Church of Five Holies

Nhà thờ Ngũ Thánh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.