FANDOM


Chú ý

  • Dưới đây là danh sách các dịch giả tham gia PJ Seikoku.
  • Mọi bài đăng không đăng ký sẽ bị xóa ngay lập tức để bảo đảm sự thống nhất của nhóm.
  • Khi bạn đăng ký ở đây không có nghĩa rằng bạn buộc phải hoàn thành chương đó, mọi đóng góp luôn được hoan nghênh.
  • Nếu thấy dịch giả trì hoãn hoặc drop, bạn có thể thay thế chương đó bằng cách xin ý kiến của họ, nếu dịch giả phần đó sau 6 tháng không hồi âm, bạn có thể thay họ.

Tập 1Sửa đổi

Tập 2 Sửa đổi

Tập 3 Sửa đổi

Tập 5 Sửa đổi

Proc f94ad4f1c2806cbb


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.