FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 02:30, ngày 17 tháng 2 năm 2018Ispassingby (tường | đóng góp)‎ . . (35.202 byte) (+35.202)‎ . . (Created page with " Tên tù nhân đào huyệt ở nghĩa trang. Đó là công việc, là nhiệm vụ của hắn. Kích cỡ những cái huyệt được thiết kế và đánh dấu ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.