FANDOM

Lder1995

biệt danh Lucas DeRuyter

Content Team Member Hỗ trợ viên
  • Tôi sống tại Chicago
  • Tôi sinh ngày tháng 6 24
  • Nghề nghiệp của tôi là Freelance Writer
  • Tôi là male
  • Tiểu sử University of Wisconsin Madison graduate with a deep interest in media, writing, and storytelling.
  • [Hiển thị thêm]
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.