Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 168: Dòng 168:
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 1|Chương 1: Kurogane]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 1|Chương 1: Kurogane]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 2|Chương 2: Để Tiến Về Phía Trước]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 2|Chương 2: In Order to Move Forward]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 3|Chương 3: Red Glare]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 3|Chương 3: Red Glare]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 4|Chương 4: Critical Point]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 4|Chương 4: Critical Point]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 5|Chương 5: EXE]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 5|Chương 5: EXE]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 6|Chương 6: Luật Pháp Của Ta Sẽ Không Bị Lung Lay]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 6|Chương 6: My Law Won't be Shaken]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Lời bạt|Lời bạt]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)