FANDOM


(Tập 8: Silvery Uprising - The White Escape)
n
 
(Không hiển thị 29 phiên bản ở giữa)
Dòng 26: Dòng 26:
   
 
*Năm 2018:
 
*Năm 2018:
**Ngày 1 tháng 9 : Hoàn tất tập 5
+
**Ngày 01 tháng 9 : Hoàn tất tập 5
**Ngày 3 tháng 12: Hoàn tất tập 6
+
**Ngày 03 tháng 12: Hoàn tất tập 6
   
 
*Năm 2019:
 
*Năm 2019:
 
**Ngày 20 tháng 3: Hoàn tất tập 7
 
**Ngày 20 tháng 3: Hoàn tất tập 7
  +
**Ngày 24 tháng 6: Hoàn tất tập 8
  +
**Ngày 22 tháng 9: Hoàn tất tập 9
  +
  +
*Năm 2020:
  +
**Ngày 26 tháng 1: Hoàn tất tập 10
  +
**Ngày 15 tháng 3: Hoàn tất tập 11
  +
**Ngày 01 tháng 6: Hoàn tất tập 12
   
 
=='''Antimagic Academy 35th Test Platoon'''==
 
=='''Antimagic Academy 35th Test Platoon'''==
Dòng 111: Dòng 118:
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
 
[[File:TMG_v07_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v07_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7|Tập 7: Cuộc Phản Công Đỏ Thẫm]]'''===
+
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7|Tập 7: Cuộc Phản Công Của Hồng Liên Công Chúa]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 Mở đầu|Mở đầu]]
Dòng 125: Dòng 132:
   
 
[[File:TMG_v08_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v08_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8|Tập 8: Nanh Bạc Khởi Loạn]]'''===
+
  +
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8|Tập 8: Bạch Ngân Khởi Loạn]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 8 Mở đầu|Mở đầu]]
Dòng 140: Dòng 147:
 
[[File:TMG_v09_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v09_Cover.jpg|right|250px]]
   
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9|Tập 9: ]]'''===
+
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9|Tập 9: Liên Minh Dị Giáo]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 1|Chương 1]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 1|Chương 1: Một Phần của Thế Giới Thần Thoại]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 2|Chương 2]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 2|Chương 2: Dị Giáo Tập Hợp]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 3|Chương 3]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 3|Chương 3: Đòn Phản Công Đầu Tiên]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 4|Chương 4]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 4|Chương 4: Tôi Mơ Về Sự Hủy Diệt]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 5|Chương 5]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 5|Chương 5: Giả Kim Thuật Sư, Tấn Công]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 6|Chương 6]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Chương 6|Chương 6: Nở Rộ]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 9 Lời bạt|Lời bạt]]
Dòng 154: Dòng 161:
   
 
[[File:TMG_v10_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v10_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10|Tập 10: ]]'''===
+
  +
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10|Tập 10: Chiến Tranh Săn Phù Thủy (Phần 1) ]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 1|Chương 1]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 1|Chương 1: Kurogane]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 2|Chương 2]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 2|Chương 2: Để Tiến Về Phía Trước]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 3|Chương 3]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 3|Chương 3: Red Glare]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 4|Chương 4]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 4|Chương 4: Critical Point]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 5|Chương 5]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 5|Chương 5: EXE]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 6|Chương 6]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Chương 6|Chương 6: Luật Pháp Của Ta Sẽ Không Bị Lung Lay]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 10 Lời bạt|Lời bạt]]
Dòng 168: Dòng 175:
   
 
[[File:TMG_v11_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v11_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11|Tập 11: ]]'''===
+
  +
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11|Tập 11: Chiến Tranh Săn Phù Thủy (Phần 2) ]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 1|Chương 1]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 1|Chương 1: Giá Trị]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 2|Chương 2]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 2|Chương 2: Dòng Máu Nhà Kusanagi]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 3|Chương 3]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 3|Chương 3: Những Người Đến Trước Mặt Thần]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 4|Chương 4]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 4|Chương 4: Đông Phương Bạch Phù Thủy]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 5|Chương 5]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 5|Chương 5: Song Quỷ]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Chương 6|Chương 6]]
 
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 11 Lời bạt|Lời bạt]]
Dòng 181: Dòng 188:
   
 
[[File:AMA_v12_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:AMA_v12_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12|Tập 12: ]]'''===
+
  +
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12|Tập 12: Tiếng Gọi Nơi Chạng Vạng]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 1|Chương 1]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 1|Chương 1: Anh Thì Biết Gì Về Em?]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 2|Chương 2]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 2|Chương 2: Mấy Người Thì Biết Gì Về Chúng Tôi?]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 3|Chương 3]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 3|Chương 3: Look Only Ahead of You]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 4|Chương 4]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 4|Chương 4: Cảm Xúc Trong Tôi, Hãy Đến Với Em Ấy]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 5|Chương 5]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 5|Chương 5: Và Cảm Xúc Bị Nghiền Nát]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Chương 6|Chương 6]]
 
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Phần kết|Phần kết]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 12 Lời bạt|Lời bạt]]
Dòng 194: Dòng 201:
   
 
[[File:AMA_v13_Cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:AMA_v13_Cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13|Tập 13: ]]'''===
+
  +
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13|Tập 13: Lời Hẹn Ước Bình Minh]]'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 1|Chương 1]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 1|Chương 1: Together]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 2|Chương 2]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 2|Chương 2: Problem Children Gather Again]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 3|Chương 3]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 3|Chương 3: Burdened With a Planet]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 4|Chương 4]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 4|Chương 4: Total War]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 5|Chương 5]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 5|Chương 5: Let's Go Back Together?]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 6|Chương 6]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Chương 6|Chương 6: I'll Cut You Down!]]
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Phần kết|Phần kết]]
+
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Phần kết|Phần Kết The 35th Test Platoon]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Lời bạt|Lời bạt]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 13 Lời bạt|Lời bạt]]
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
Dòng 235: Dòng 242:
 
===Translators===
 
===Translators===
   
*Active: [[User:Ryugamine_Mikado|Ryugamine Mikado]] , [[User:Kuroneko6558|Kuroneko6558]]
+
*Active: [[User:Kuroneko6558|Kuroneko6558]]
   
*Inactive: '''Thianh'''
+
*Inactive: '''Thianh''', [[User:Ryugamine_Mikado|Ryugamine Mikado]]
   
 
===Editor===
 
===Editor===
   
*Active: [[User:Maththunder|Maththunder]] (Kiêm chạy vặt)
+
*Inactive: [[User:Maththunder|Maththunder]] (Kiêm chạy vặt)
   
 
=='''Những tập đã được xuất bản'''==
 
=='''Những tập đã được xuất bản'''==

Bản hiện tại lúc 11:37, ngày 23 tháng 6 năm 2020

StalledACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki
TaimadouGaku v01 cover

Antimagic Academy 35th Test Platoon (対魔導学園35試験小隊) hay 'Tiểu đội 35 Học viện Phòng chống Ma pháp' là một series Light Novel được viết bởi YANAGIMI Touki và minh họa bởi Kippu.

Truyện được NXB Fujimi Fantasia Bunko phát hành từ ngày 19/5/2012. Tập 13, cũng tức là tập cuối cùng của bộ truyện đã được xuất bản vào ngày 20/7/2016.

Một Manga chuyển thể do Sutarō Hanao vẽ minh họa đã được đăng trên tạp chí shōnen manga Monthly Dragon Age của Fujimi Shobo từ năm 2012 đến 2014. Series manga chuyển thể thứ hai do Yohei Yasumura vẽ minh họa được đăng trên tạp chí seinen manga Monthly Comic Alive của Media Factory từ tháng 1/2015 cho đến nay.

Anime TV series chuyển thể bộ LN này do Silver Link thực hiện lên sóng từ ngày 7/10/2015.

Bản dịch được thực hiện từ bản dịch tiếng Anh của krytyk


Nội dungSửa đổi

Tiểu đội số 35 của Học viên Phòng chống Ma pháp, họ là một tổ đội được tuyển vào học viện chuyên đào tạo những thợ săn phù thủy, với công việc là tìm kiếm và vô hiệu hóa bất cứ hiểm họa ma thuật nào! Không may thay là họ chỉ là một nhóm những kẻ thất bại được gán biệt danh "Tiểu đội Trẻ Trâu", một tiểu đội được thành lập từ một nhúm những người tự cho mình là trung tâm và không thể hợp tác và có những vấn đề cá nhân. Liệu họ có thể vượt qua nhược điểm của bản thân và tỏa sáng như một tiểu đội mạnh nhất?


Một chú thích nho nhỏ: Tiểu đội này được gọi là 'Cá Nhỏ', 'Small Fry', từ này có nhiều nghĩa, một là những đứa trẻ, hai là những con cá nhỏ, ba là những người thừa thãi không quan trọng, và bốn là cái gói khoai tây chiên nho nhỏ mà ăn KFC hay có =)). Nhưng trong bộ LN này, thay vì gọi là "Cá Nhỏ" thì sẽ dịch là "Trẻ Trâu" cho vui miệng vui tai :v

Lịch sử cập nhậtSửa đổi

 • Ngày 26 tháng 12 năm 2013 : Khởi động teaser
 • Năm 2018:
  • Ngày 01 tháng 9 : Hoàn tất tập 5
  • Ngày 03 tháng 12: Hoàn tất tập 6
 • Năm 2019:
  • Ngày 20 tháng 3: Hoàn tất tập 7
  • Ngày 24 tháng 6: Hoàn tất tập 8
  • Ngày 22 tháng 9: Hoàn tất tập 9
 • Năm 2020:
  • Ngày 26 tháng 1: Hoàn tất tập 10
  • Ngày 15 tháng 3: Hoàn tất tập 11
  • Ngày 01 tháng 6: Hoàn tất tập 12

Antimagic Academy 35th Test PlatoonSửa đổi

Tập 1: Triệu Hồi Anh HùngSửa đổi

TaimadouGaku v01 cover


Tập 2: Phù Thủy Tranh ĐấuSửa đổi

TMG v02 cover


Tập 3: Hai Giả Kim Thuật SưSửa đổi

TMG v03 cover


TMG v04 cover

Tập 4: Ngày Hội Của Bọn Ngốc XítSửa đổi


TMG v05 cover

Tập 5: Bách Quỷ Chi VươngSửa đổi


TMG v06 cover

Tập 6: Tái Khế Ước Với Lapis LazuliSửa đổi


TMG v07 Cover

Tập 7: Cuộc Phản Công Của Hồng Liên Công ChúaSửa đổi


TMG v08 Cover

Tập 8: Bạch Ngân Khởi LoạnSửa đổi


TMG v09 Cover

Tập 9: Liên Minh Dị GiáoSửa đổi


TMG v10 Cover

Tập 10: Chiến Tranh Săn Phù Thủy (Phần 1) Sửa đổi


TMG v11 Cover

Tập 11: Chiến Tranh Săn Phù Thủy (Phần 2) Sửa đổi


AMA v12 Cover

Tập 12: Tiếng Gọi Nơi Chạng VạngSửa đổi


AMA v13 Cover

Tập 13: Lời Hẹn Ước Bình MinhSửa đổi


Volume Another Mission: Sửa đổi


Volume Another Mission 2: Sửa đổiNhân sựSửa đổi

TranslatorsSửa đổi

EditorSửa đổi

Những tập đã được xuất bảnSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.