FANDOM


QDuyPFIEV đã viết: Để mình ném gạch mở hàng nhé Theo mình thì bạn nên để lại tên của người đã tạo prj và dịch chương mở đầu với chương 1 (Nếu cần thì để là Inactive), như thế sẽ thể hiện sự tôn trọng với người đi trước chứ nhỉ :))
~ QDuyPFIEV


Đã thêm nhé bạn, mới hỏi hai ông admin bên group xong. Tại lúc nhận PJ đi mất hai cái tên nên phải kiếm lại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.