FANDOM


Lấy giải thiết 1 năm có 365,25 ngày; hôm nay là vừa tròn 15 năm kể từ ngày game ra mắt và 1 ván game mất 1h đồng hồ, thì một ván như vậy có khoảng 31-32 người, tuy nhiên giả thiết này chưa tính đến trường hợp nhiều ván xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, thế nên có khi số lượng người chơi đủ cho 1 ván có thể còn thấp hơn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.