FANDOM


Bạn này chắc là người mới.

Sonako chính là một web dịch truyện đó bạn. Trừ các tác phẩm OLN (Original Light Novel) ra, thì ở đây là truyện là được dịch lại từ tác phẩm gốc.

Những dịch giả ở đây là nguồn dịch từ những web dịch từ Nhật sang Eng, hoặc từ chính tiếng Nhật sang Việt luôn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.