Tập tin:Placeholder

220px

Con hàng chính: Leviathan of the Covenant. (tiến độ thất thường - vì bản LN dài, rất dài.)

Con hàng phụ: Amaryliss (Hàng phụ nhưng tiến độ đều hơn hàng chính)

Nick facebook: Hy Nguyen Quang

Status: Alive and Healthy.

Đôi lời về bản thân: No comment 

My favorite pages

  • Add links to your favorite pages on the wiki here!
  • Favorite page #2
  • Favorite page #3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.