Captain unmasked by alexiuss-d3acvkw.jpg

  • Quê quán: Gần không gần, xa không xa.
  • Sở thích: Nghiên cứu (I want to dissect you!), vũ khí (Walk softly and carry a big gun), và văn hoá (nothing like 8 million gods).
  • Vị trí hiện tại: Unknown, Earth.
  • Bounty: 49 Belly (thậm chí còn thấp hơn của Chopper).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.