FANDOM

Krt Shu

  • Tôi sống tại Ente Isla
  • Tôi sinh ngày tháng 4 7
  • Nghề nghiệp của tôi là Hikikomori