FANDOM

Phạm Thanh Hà

Bị chặn
  • Tôi sinh ngày tháng 4 23
  • Tôi là Male