Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

đã hấp hối, đang chết.