FANDOM


Dòng 2: Dòng 2:
   
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419
  +
  +
Sumireko 07:28, July 7, 2016 (UTC)

Phiên bản lúc 07:28, ngày 7 tháng 7 năm 2016

Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419

Sumireko 07:28, July 7, 2016 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.