Trang này là nơi tập hợp tất cả các Project không được thực hiện trực tiếp trên wiki hay bởi các thành viên trên wiki; nói cách khác là các Project được thực hiện tại các site/forum khác và đưa về đăng tải lại trên Sonako Wiki. Trước khi đăng tải các Project này, cần xin phép người thực hiện bản dịch và ghi credit đầy đủ thông tin trên trang chính Project.

All items (18)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.