FANDOM


Mature: Thể loại dành cho lứa tuổi 17+ bao gồm các pha bạo lực, máu me, chém giết, tình dục ở mức độ vừa

All items (28)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.