Tập hợp các trang có thể tiết lộ trước nội dung cho người đọc. Khi được gắn Category Spoiler thì sẽ có 1 thông báo hiện ra để cảnh báo người đọc như hình dưới để tránh việc vô tình người đọc bấm vào link trang và đọc phải những nội dung họ không muốn.

Lưu ý: Tạm thời thông báo này chỉ hoạt động được trên giao diện máy tính. Do đó nên tốt nhất các bạn nên có 1 lời cảnh báo trước cho những trang có thể tiết lộ trước nội dung cho người đọc

Spoiler Sonako.png

All items (18)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.