Supernatural: Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc (siêu nhiên) và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

All items (104)

8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.