FANDOM


Tragedy: Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.

All items (39)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.