FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 16:38, ngày 8 tháng 4 năm 2017
# 2 Himemaouyuki Himemaouyuki đã để lại hồi âm 12:03, ngày 9 tháng 4 năm 2017
# 3 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 15:32, ngày 11 tháng 4 năm 2017
# 4 Mgwand Mgwand đã để lại hồi âm 02:38, ngày 14 tháng 4 năm 2017
Mgwand Mgwand đã sửa đổi #4 tin nhắn của Mgwand (khác) 08:50, ngày 15 tháng 4 năm 2017
# 5 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 13:02, ngày 15 tháng 4 năm 2017
# 6 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 01:18, ngày 16 tháng 4 năm 2017
# 7 Ghostorya3 Ghostorya3 đã để lại hồi âm 04:57, ngày 16 tháng 4 năm 2017
# 8 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 12:57, ngày 20 tháng 4 năm 2017
# 9 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 07:07, ngày 21 tháng 4 năm 2017
# 10 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 02:27, ngày 23 tháng 4 năm 2017
# 11 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 02:33, ngày 23 tháng 4 năm 2017
# 12 Claudius1996 Claudius1996 đã để lại hồi âm 07:29, ngày 23 tháng 4 năm 2017
# 13 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 11:32, ngày 24 tháng 4 năm 2017
# 14 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:11, ngày 25 tháng 4 năm 2017
# 15 Claudius1996 Claudius1996 đã để lại hồi âm 03:03, ngày 27 tháng 4 năm 2017
# 16 ZxVaiChuongxZ ZxVaiChuongxZ đã để lại hồi âm 04:30, ngày 28 tháng 4 năm 2017
# 17 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 04:43, ngày 28 tháng 4 năm 2017
# 18 SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã để lại hồi âm 09:18, ngày 28 tháng 4 năm 2017
# 19 ZxVaiChuongxZ ZxVaiChuongxZ đã để lại hồi âm 17:27, ngày 28 tháng 4 năm 2017
# 20 Himemaouyuki Himemaouyuki đã để lại hồi âm 23:59, ngày 28 tháng 4 năm 2017
Himemaouyuki Himemaouyuki đã sửa đổi #20 tin nhắn của Himemaouyuki (khác) 00:00, ngày 29 tháng 4 năm 2017
# 21 Hibiki3190 Hibiki3190 đã để lại hồi âm 18:15, ngày 29 tháng 4 năm 2017
Hibiki3190 Hibiki3190 đã sửa đổi #21 tin nhắn của Hibiki3190 (khác) 18:18, ngày 29 tháng 4 năm 2017
# 22 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 00:45, ngày 30 tháng 4 năm 2017
# 23 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 05:40, ngày 30 tháng 4 năm 2017
# 24 Marethyu98 Marethyu98 đã để lại hồi âm 13:49, ngày 30 tháng 4 năm 2017
Marethyu98 Marethyu98 đã sửa đổi #24 tin nhắn của Marethyu98 (khác) 13:57, ngày 30 tháng 4 năm 2017
Marethyu98 Marethyu98 đã sửa đổi #24 tin nhắn của Marethyu98 (khác) 13:58, ngày 30 tháng 4 năm 2017
# 25 Hoangsax Hoangsax đã để lại hồi âm 16:42, ngày 30 tháng 4 năm 2017
# 26 YUGI-OH510 YUGI-OH510 đã để lại hồi âm 12:54, ngày 2 tháng 5 năm 2017
# 27 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 10:16, ngày 4 tháng 5 năm 2017
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #27 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 10:18, ngày 4 tháng 5 năm 2017
# 28 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:55, ngày 5 tháng 5 năm 2017
# 29 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 10:03, ngày 5 tháng 5 năm 2017
# 30 SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã để lại hồi âm 14:35, ngày 5 tháng 5 năm 2017
# 31 Hibiki3190 Hibiki3190 đã để lại hồi âm 15:51, ngày 5 tháng 5 năm 2017
# 32 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 17:58, ngày 5 tháng 5 năm 2017
# 33 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 06:34, ngày 6 tháng 5 năm 2017
# 34 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 06:34, ngày 7 tháng 5 năm 2017
# 35 Trung Khệnh Trung Khệnh đã để lại hồi âm 07:22, ngày 7 tháng 5 năm 2017
# 36 YUGI-OH510 YUGI-OH510 đã để lại hồi âm 14:16, ngày 8 tháng 5 năm 2017
# 37 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:37, ngày 10 tháng 5 năm 2017
# 38 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 04:39, ngày 11 tháng 5 năm 2017
# 39 SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã để lại hồi âm 15:00, ngày 11 tháng 5 năm 2017
SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã sửa đổi #39 tin nhắn của SHIKI RYOUGI 123 (khác) 15:02, ngày 11 tháng 5 năm 2017
# 40 Claudius1996 Claudius1996 đã để lại hồi âm 02:30, ngày 14 tháng 5 năm 2017
# 41 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 11:32, ngày 14 tháng 5 năm 2017
# 42 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 10:02, ngày 15 tháng 5 năm 2017
# 43 ZxVaiChuongxZ ZxVaiChuongxZ đã để lại hồi âm 18:24, ngày 15 tháng 5 năm 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.