FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 12:22, ngày 28 tháng 1 năm 2018
# 2 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 12:37, ngày 28 tháng 1 năm 2018
# 3 Trung Khệnh Trung Khệnh đã để lại hồi âm 13:04, ngày 28 tháng 1 năm 2018
# 4 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:21, ngày 28 tháng 1 năm 2018
Dai ca superman Dai ca superman đã dời bỏ #4 hồi âm của Dai ca superman 15:21, ngày 28 tháng 1 năm 2018
 
# 5 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:35, ngày 28 tháng 1 năm 2018
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #5 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 15:36, ngày 28 tháng 1 năm 2018
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #5 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 15:38, ngày 28 tháng 1 năm 2018
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #1 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 15:40, ngày 28 tháng 1 năm 2018
# 6 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:39, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 7 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 10:04, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 8 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 11:02, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 9 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 11:04, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 10 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 13:19, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 11 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 19:24, ngày 29 tháng 1 năm 2018
# 12 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 04:17, ngày 30 tháng 1 năm 2018
# 13 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 07:45, ngày 30 tháng 1 năm 2018
# 14 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 14:30, ngày 30 tháng 1 năm 2018
# 15 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 10:09, ngày 1 tháng 2 năm 2018
# 16 Avianhope Avianhope đã để lại hồi âm 09:24, ngày 21 tháng 3 năm 2018
Avianhope Avianhope đã sửa đổi #16 tin nhắn của Avianhope (khác) 09:24, ngày 21 tháng 3 năm 2018
# 17 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:49, ngày 25 tháng 3 năm 2018
# 18 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 11:42, ngày 27 tháng 6 năm 2018
# 19 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:33, ngày 1 tháng 7 năm 2018
# 20 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 06:16, ngày 1 tháng 7 năm 2018
# 21 Datvippq Datvippq đã để lại hồi âm 05:18, ngày 26 tháng 8 năm 2018
# 22 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 11:15, ngày 1 tháng 9 năm 2018
PrinzEugenz PrinzEugenz đã sửa đổi #22 tin nhắn của PrinzEugenz (khác) 11:17, ngày 1 tháng 9 năm 2018
# 23 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 11:38, ngày 1 tháng 9 năm 2018
PrinzEugenz PrinzEugenz đã sửa đổi #22 tin nhắn của PrinzEugenz (khác) 12:28, ngày 1 tháng 9 năm 2018
# 24 Avianhope Avianhope đã để lại hồi âm 04:38, ngày 2 tháng 9 năm 2018
# 25 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 11:01, ngày 2 tháng 9 năm 2018
PrinzEugenz PrinzEugenz đã sửa đổi #22 tin nhắn của PrinzEugenz (khác) 14:04, ngày 2 tháng 9 năm 2018
# 26 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 10:53, ngày 3 tháng 9 năm 2018
# 27 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 11:12, ngày 3 tháng 9 năm 2018
# 28 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 04:35, ngày 4 tháng 9 năm 2018
Medassin Medassin đã sửa đổi #28 tin nhắn của Medassin (khác) 04:36, ngày 4 tháng 9 năm 2018
# 29 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 06:14, ngày 4 tháng 9 năm 2018
# 30 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 04:51, ngày 5 tháng 9 năm 2018
# 31 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 05:51, ngày 5 tháng 9 năm 2018
# 32 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 10:12, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 33 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 13:19, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 34 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:55, ngày 11 tháng 9 năm 2018
# 35 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:02, ngày 12 tháng 9 năm 2018
# 36 SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin đã để lại hồi âm 08:47, ngày 21 tháng 9 năm 2018
# 37 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:48, ngày 23 tháng 9 năm 2018
# 38 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 03:22, ngày 20 tháng 10 năm 2018
# 39 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 06:53, ngày 21 tháng 10 năm 2018
# 40 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 00:46, ngày 9 tháng 11 năm 2018
# 41 MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope đã để lại hồi âm 01:19, ngày 9 tháng 11 năm 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.