FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 04:41, ngày 29 tháng 7 năm 2018
# 2 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 06:41, ngày 29 tháng 7 năm 2018
# 3 DeHooker DeHooker đã để lại hồi âm 06:42, ngày 29 tháng 7 năm 2018
# 4 PrinzEugenz PrinzEugenz đã để lại hồi âm 16:17, ngày 29 tháng 7 năm 2018
PrinzEugenz PrinzEugenz đã sửa đổi #4 tin nhắn của PrinzEugenz (khác) 16:17, ngày 29 tháng 7 năm 2018
# 5 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 12:07, ngày 31 tháng 7 năm 2018
DaytimeOWL DaytimeOWL đã sửa đổi #5 tin nhắn của DaytimeOWL (khác) 12:11, ngày 31 tháng 7 năm 2018
# 6 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 14:09, ngày 31 tháng 7 năm 2018
# 7 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 12:42, ngày 2 tháng 8 năm 2018
# 8 Ngocmunghy Ngocmunghy đã để lại hồi âm 14:05, ngày 4 tháng 8 năm 2018
# 9 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 02:16, ngày 5 tháng 8 năm 2018
# 10 Sweec1890 Sweec1890 đã để lại hồi âm 02:42, ngày 5 tháng 8 năm 2018
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #10 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 02:43, ngày 5 tháng 8 năm 2018
Sweec1890 Sweec1890 đã sửa đổi #10 tin nhắn của Sweec1890 (khác) 02:44, ngày 5 tháng 8 năm 2018
# 11 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 06:53, ngày 7 tháng 8 năm 2018
# 12 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 08:46, ngày 8 tháng 8 năm 2018
# 13 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 10:04, ngày 9 tháng 8 năm 2018
# 14 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 13:57, ngày 10 tháng 8 năm 2018
Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã sửa đổi #14 tin nhắn của Tnguyen2511 (khác) 13:58, ngày 10 tháng 8 năm 2018
Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã sửa đổi #14 tin nhắn của Tnguyen2511 (khác) 14:05, ngày 10 tháng 8 năm 2018
Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã sửa đổi #14 tin nhắn của Tnguyen2511 (khác) 14:05, ngày 10 tháng 8 năm 2018
# 15 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 15:59, ngày 13 tháng 8 năm 2018
# 16 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 09:50, ngày 16 tháng 8 năm 2018
# 17 Ngocmunghy Ngocmunghy đã để lại hồi âm 14:53, ngày 16 tháng 8 năm 2018
# 18 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 01:43, ngày 18 tháng 8 năm 2018
# 19 Tnguyen2511 Tnguyen2511 đã để lại hồi âm 02:22, ngày 18 tháng 8 năm 2018
# 20 Kuroneko6558 Kuroneko6558 đã để lại hồi âm 14:48, ngày 18 tháng 8 năm 2018
Kuroneko6558 Kuroneko6558 đã sửa đổi #20 tin nhắn của Kuroneko6558 (khác) 14:49, ngày 18 tháng 8 năm 2018
# 21 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 13:02, ngày 19 tháng 8 năm 2018
GVN.Chaos GVN.Chaos đã sửa đổi #21 tin nhắn của GVN.Chaos (khác) 13:03, ngày 19 tháng 8 năm 2018
GVN.Chaos GVN.Chaos đã sửa đổi #21 tin nhắn của GVN.Chaos (khác) 13:03, ngày 19 tháng 8 năm 2018
GVN.Chaos GVN.Chaos đã sửa đổi #21 tin nhắn của GVN.Chaos (khác) 13:03, ngày 19 tháng 8 năm 2018
# 22 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 15:32, ngày 22 tháng 8 năm 2018
# 23 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 03:30, ngày 23 tháng 8 năm 2018
# 24 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 09:21, ngày 23 tháng 8 năm 2018
# 25 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 03:44, ngày 26 tháng 8 năm 2018
# 26 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 04:03, ngày 26 tháng 8 năm 2018
QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã sửa đổi #25 tin nhắn của QDuyPFIEV (khác) 04:03, ngày 26 tháng 8 năm 2018
# 27 Avianhope Avianhope đã để lại hồi âm 05:28, ngày 26 tháng 8 năm 2018
Avianhope Avianhope đã sửa đổi #27 tin nhắn của Avianhope (khác) 05:29, ngày 26 tháng 8 năm 2018
Avianhope Avianhope đã sửa đổi #27 tin nhắn của Avianhope (khác) 05:29, ngày 26 tháng 8 năm 2018
# 28 Ispassingby Ispassingby đã để lại hồi âm 09:39, ngày 26 tháng 8 năm 2018
# 29 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 09:58, ngày 30 tháng 8 năm 2018
# 30 Kuroneko6558 Kuroneko6558 đã để lại hồi âm 13:19, ngày 1 tháng 9 năm 2018
Kuroneko6558 Kuroneko6558 đã sửa đổi #30 tin nhắn của Kuroneko6558 (khác) 13:21, ngày 1 tháng 9 năm 2018
# 31 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 05:05, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 32 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 10:35, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 33 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 14:01, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 34 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 14:02, ngày 6 tháng 9 năm 2018
# 35 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 17:10, ngày 6 tháng 9 năm 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.