FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 12:51, ngày 1 tháng 5 năm 2019
# 2 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 13:43, ngày 4 tháng 5 năm 2019
DatWasAmazing DatWasAmazing đã sửa đổi #2 tin nhắn của DatWasAmazing (khác) 13:44, ngày 4 tháng 5 năm 2019
# 3 DaytimeOWL DaytimeOWL đã để lại hồi âm 17:14, ngày 5 tháng 5 năm 2019
# 4 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 10:04, ngày 12 tháng 5 năm 2019
DatWasAmazing DatWasAmazing đã sửa đổi #4 tin nhắn của DatWasAmazing (khác) 10:05, ngày 12 tháng 5 năm 2019
# 5 Ngocmunghy Ngocmunghy đã để lại hồi âm 14:24, ngày 12 tháng 5 năm 2019
# 6 Ngubathong Ngubathong đã để lại hồi âm 10:36, ngày 16 tháng 5 năm 2019
# 7 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 04:10, ngày 18 tháng 5 năm 2019
DatWasAmazing DatWasAmazing đã sửa đổi #7 tin nhắn của DatWasAmazing (khác) 04:11, ngày 18 tháng 5 năm 2019
# 8 Kuroneko6558 Kuroneko6558 đã để lại hồi âm 09:15, ngày 18 tháng 5 năm 2019
# 9 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 14:10, ngày 18 tháng 5 năm 2019
# 10 Perfectstrong Perfectstrong đã để lại hồi âm 05:39, ngày 24 tháng 5 năm 2019
# 11 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 03:40, ngày 25 tháng 5 năm 2019
# 12 GVN.Chaos GVN.Chaos đã để lại hồi âm 08:16, ngày 1 tháng 6 năm 2019
# 13 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 08:55, ngày 6 tháng 6 năm 2019
# 14 TracyPham TracyPham đã để lại hồi âm 13:14, ngày 10 tháng 6 năm 2019
# 15 TracyPham TracyPham đã để lại hồi âm 16:35, ngày 11 tháng 6 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #15 tin nhắn của TracyPham (khác) 19:13, ngày 11 tháng 6 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #15 tin nhắn của TracyPham (khác) 22:52, ngày 11 tháng 6 năm 2019
# 16 YUGI-OH510 YUGI-OH510 đã để lại hồi âm 11:58, ngày 13 tháng 6 năm 2019
# 17 YUGI-OH510 YUGI-OH510 đã để lại hồi âm 10:09, ngày 14 tháng 6 năm 2019
# 18 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 16:40, ngày 14 tháng 6 năm 2019
ScarletGold ScarletGold đã sửa đổi #18 tin nhắn của ScarletGold (khác) 16:41, ngày 14 tháng 6 năm 2019
ScarletGold ScarletGold đã sửa đổi #18 tin nhắn của ScarletGold (khác) 04:45, ngày 15 tháng 6 năm 2019
# 19 QDuyPFIEV QDuyPFIEV đã để lại hồi âm 13:46, ngày 18 tháng 6 năm 2019
# 20 MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope đã để lại hồi âm 05:00, ngày 26 tháng 6 năm 2019
# 21 ScarletGold ScarletGold đã để lại hồi âm 03:34, ngày 27 tháng 6 năm 2019
# 22 Kiv x Monster Kiv x Monster đã để lại hồi âm 04:27, ngày 6 tháng 7 năm 2019
# 23 坂井清河 坂井清河 đã để lại hồi âm 11:50, ngày 7 tháng 7 năm 2019
坂井清河 坂井清河 đã sửa đổi #23 tin nhắn của 坂井清河 (khác) 11:50, ngày 7 tháng 7 năm 2019
# 24 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 13:07, ngày 9 tháng 7 năm 2019
# 25 DatWasAmazing DatWasAmazing đã để lại hồi âm 11:17, ngày 12 tháng 7 năm 2019
DatWasAmazing DatWasAmazing đã sửa đổi #25 tin nhắn của DatWasAmazing (khác) 11:18, ngày 12 tháng 7 năm 2019
# 26 TracyPham TracyPham đã để lại hồi âm 12:35, ngày 14 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #26 tin nhắn của TracyPham (khác) 13:32, ngày 14 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #26 tin nhắn của TracyPham (khác) 13:32, ngày 14 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #26 tin nhắn của TracyPham (khác) 14:29, ngày 14 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #26 tin nhắn của TracyPham (khác) 17:26, ngày 14 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #26 tin nhắn của TracyPham (khác) 17:44, ngày 14 tháng 7 năm 2019
# 27 TracyPham TracyPham đã để lại hồi âm 06:24, ngày 20 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #27 tin nhắn của TracyPham (khác) 07:35, ngày 20 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #27 tin nhắn của TracyPham (khác) 07:41, ngày 20 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #27 tin nhắn của TracyPham (khác) 07:55, ngày 20 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #27 tin nhắn của TracyPham (khác) 16:43, ngày 20 tháng 7 năm 2019
TracyPham TracyPham đã sửa đổi #27 tin nhắn của TracyPham (khác) 03:47, ngày 21 tháng 7 năm 2019
# 28 TracyPham TracyPham đã để lại hồi âm 12:55, ngày 26 tháng 7 năm 2019
# 29 Ngocmunghy Ngocmunghy đã để lại hồi âm 14:25, ngày 28 tháng 7 năm 2019
# 30 坂井清河 坂井清河 đã để lại hồi âm 10:43, ngày 6 tháng 8 năm 2019
坂井清河 坂井清河 đã sửa đổi #30 tin nhắn của 坂井清河 (khác) 11:46, ngày 6 tháng 8 năm 2019
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.