FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 09:40, ngày 9 tháng 11 năm 2014
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #1 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 09:55, ngày 9 tháng 11 năm 2014
# 2 Hibiki3190 Hibiki3190 đã để lại hồi âm 11:17, ngày 9 tháng 11 năm 2014
# 3 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 13:00, ngày 9 tháng 11 năm 2014
# 4 Nhocnobingox Nhocnobingox đã để lại hồi âm 12:15, ngày 14 tháng 11 năm 2014
# 5 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 12:20, ngày 14 tháng 11 năm 2014
Dai ca superman Dai ca superman đã đóng luồng này 09:41, ngày 26 tháng 10 năm 2015
 Đã lỗi thời. Sẽ viết lại
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #1 tin nhắn của Dai ca superman (khác) 09:42, ngày 26 tháng 10 năm 2015
 Thread moved
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.