FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Kurosame Yato Kurosame Yato đã tạo ra luồng này 13:29, ngày 9 tháng 10 năm 2015
# 2 Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã để lại hồi âm 07:53, ngày 26 tháng 10 năm 2015
# 3 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 07:55, ngày 26 tháng 10 năm 2015
# 4 Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã để lại hồi âm 02:21, ngày 27 tháng 10 năm 2015
# 5 Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã để lại hồi âm 02:23, ngày 27 tháng 10 năm 2015
# 6 Kurosame Yato Kurosame Yato đã để lại hồi âm 05:22, ngày 27 tháng 10 năm 2015
# 7 Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã để lại hồi âm 12:00, ngày 27 tháng 10 năm 2015
# 8 Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã để lại hồi âm 12:03, ngày 27 tháng 10 năm 2015
Kaizuka Satomi Kaizuka Satomi đã dời bỏ #8 hồi âm của Kaizuka Satomi 12:05, ngày 27 tháng 10 năm 2015
 ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.