FANDOM


(Created page with "Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.")
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.
 
Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.
  +
  +
Còn up lại ở Sonako thì mình cũng sẽ không thành vấn đề, càng nhiều người biết thì càng tốt.

Phiên bản lúc 15:09, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.

Còn up lại ở Sonako thì mình cũng sẽ không thành vấn đề, càng nhiều người biết thì càng tốt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.