Số lượng giấy ở Ảo Tưởng Hương ngày càng tăng, dẫn đến giá trị của chúng ngày một giảm

Lịch sử của Ảo Tưởng Hương đã được sinh ra vào thời điểm mà tôi bắt đầu viết quyển sách này.

Morichika Rinnosuke


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.