FANDOM


HiKiTaNi đã viết: Tự hỏi không biết nên làm gì ngoại trừ chát chít với bản thân.
~ HiKiTaNi


Xem hình Rem rồi tự thẩm...

Thiếu gì việc để làm, "ngok" thế...

Baka2Remu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.