FANDOM


Chương Người dịch Ngày
Tập 1
Tập 1 Mở đầu Homura-chan 22/12/2014
Tập 1 Chương 1 Homura-chan 24/12/2014
Tập 1 Chương 2 Homura-chan 27/12/2014
Tập 1 Chương 3 Homura-chan 31/12/2014
Tập 1 Chương 4 Homura-chan 3/1/2015
Tập 1 Chương 5 Homura-chan 6/1/2015
Tập 1 Chương 6 Homura-chan 19/1/2015
Tập 1 Chương 7 Homura-chan 26/1/2015
Tập 1 Chương 8 Sagimiya Riel 21/2/2015
Tập 1 Chương 9 Sagimiya Riel 11/3/2015
Tập 1 Chương 10 Homura-chan 11/3/2015
Tập 2
Tập 2 Chương 1 Sagimiya Riel 23/3/2015
Tập 2 Chương 2 Homura-chan 24/3/2015
Tập 2 Chương 3 Hikigaya Tenshi 25/3/2015
Tập 2 Chương 4 Sagimiya Riel 1/4/2015
Tập 2 Chương 5 Hikigaya Tenshi 7/4/2015
Tập 2 Chương 6 Hikigaya Tenshi 16/4/2015
Tập 2 Chương 7 Sagimiya Riel 6/5/2015
Tập 2 Chương 8 Hikigaya Tenshi 9/6/2015
Tập 2 Chương 9 Hikigaya Tenshi 23/7/2015
Tập 2 Chương 10 Hikigaya Tenshi 24/7/2015
Tập 3
Tập 3 Chương 1 Sagimiya Riel 10/8/2015
Tập 3 Chương 2 Sagimiya Riel 17/8/2015
Tập 3 Chương 3 Sagimiya Riel 24/8/2015
Tập 3 Chương 4 Sagimiya Riel 1/10/2015
Tập 3 Chương 5 Hikkigaya Tenshi 1/10/2015
Tập 3 Chương 6 Hikkigaya Tenshi 1/10/2015
Tập 3 Chương 7 Sagimiya Riel 31/10/2015
Tập 3 Chương 8 Hikkigaya Tenshi 31/10/2015
Tập 3 Chương 9 Hitsugihime 31/10/2015
Tập 3 Chương 10 Hikkigaya Tenshi 4/10/2015
Tập 4
Tập 4 Chương 1 Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Tập 4 Chương 2 Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Tập 4 Chương 3 Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Tập 4 Chương 4 Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Tập 4 Chương 5 Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Tập 4 Chương 6 Skaills 30/11/2015
Tập 4 Chương 7 Skaills 30/11/2015
Tập 4 Chương 8 Skaills 30/11/2015
Tập 4 Chương 9 Skaills 30/11/2015
Tập 4 Chương 10 Skaills 02/12/2015
Tập 5
Tập 5 Chương 1 Silver Eyes 05/12/2015
Tập 5 Chương 2 Silver Eyes 09/12/2015
Tập 5 Chương 3 Silver Eyes 09/12/2015
Tập 5 Chương 4 Hitsugihime 03/01/2016
Tập 5 Chương 5 Hitsugihime 03/01/2016
Tập 5 Chương 6 Hitsugihime 04/01/2016
Tập 5 Chương 7 Silver Eyes 03/01/2016
Tập 5 Chương 8 Silver Eyes + Khac Linh 03/01/2016
Tập 5 Chương 9 Hikkigaya Tenshi 03/01/2016
Tập 5 Chương 10 Skaills 03/01/2016
Tập 6
Tập 6 Chương 1 Silver Eyes 03/01/2016
Tập 6 Chương 2 Silver Eyes 03/01/2016
Tập 6 Chương 3 Silver Eyes 07/01/2016
Tập 6 Chương 4 Khac Linh 05/2/2016
Tập 6 Chương 5 Silver Eyes 05/2/2016
Tập 6 Chương 6 Skaills 05/2/2016
Tập 6 Chương 7 Hitsugihime 05/2/2016
Tập 6 Chương 8 Hitsugihime 05/2/2016
Tập 6 Chương 9 Hitsugihime 05/2/2016
Tập 6 Chương 10 Silver Eyes 05/2/2016
Tập 7
Tập 7 Chương 1 Hikkigaya Tenshi 31/3/2016
Tập 7 Chương 2 Hitsugihime 01/4/2016
Tập 7 Chương 3 Hitsugihime 04/4/2016
Tập 7 Chương 4 Silver Eyes 31/3/2016
Tập 7 Chương 5 Silver Eyes 04/4/2016
Tập 7 Chương 6 Siver Eyes 17/4/2016
Tập 7 Chương 7 Skaills 19/4/2016
Tập 7 Chương 8 Skaills 21/4/2016
Tập 7 Chương 9 Skaills 22/4/2016
Tập 7 Chương 10 Khac Linh 24/4/2016
Tập 8
Tập 8 Chương 1 KhacLinh 30/4/2016
Tập 8 Chương 2 KhacLinh 4/5/2016
Tập 8 Chương 3 Hikigaya TenShi 20/5/2016
Tập 8 Chương 4 Hikigaya TenShi 21/6/2016
Tập 8 Chương 5 KhacLinh 22/6/2016
Tập 8 Chương 6 Hikigaya TenShi
Tập 8 Chương 7 Hikigaya TenShi
Tập 8 Chương 8 Hikigaya TenShi
Tập 8 Chương 9 Hikigaya TenShi
Tập 8 Chương 10 Skaills
Tập 9
Tập 9 Chương 1 Silver Eyes 11/5/2016
Tập 9 Chương 2 Silver Eyes 28/5/2016
Tập 9 Chương 3 Silver Eyes 9/6/2016
Tập 9 Chương 4 Silver Eyes 17/7/2016
Tập 9 Chương 5 Silver Eyes 30/7/2016
Tập 9 Chương 6 Silver Eyes 31/7/2016
Tập 9 Chương 7 Silver Eyes 3/9/2016
Tập 9 Chương 8 Silver Eyes
Tập 9 Chương 9 Silver Eyes
Tập 9 Chương 10 Hikigaya TenShi
Tập 10
Tập 10 Chương 1 Sagimiya Riel 1/6/2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.