Sonako Light Novel

Editing

Black Bullet Vol 6 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 385: Line 385:
 
Sàn sạch bóng và ai cũng có thể thấy nó được quét dọn và bảo trì liên tục cho đến gần đây.
 
Sàn sạch bóng và ai cũng có thể thấy nó được quét dọn và bảo trì liên tục cho đến gần đây.
   
Sau khi băng qua 1 cánh cửa lớn, họ vào 1 căn phòng thay đồ. Những tấm bảng tên treo trên bảng vắng mặt gồm những tên Firebird<ref>trym lửa</ref>,Huckebein<ref>tên con gundam</ref> hoặc Squid<ref>mực</ref>, chắc là mã danh.
+
Sau khi băng qua 1 cánh cửa lớn, họ vào 1 căn phòng thay đồ. Những tấm bảng tên treo trên bảng vắng mặt gồm những tên Firebird<ref>trym lửa</ref>tên con gundam</ref> hoặc Squid<ref>mực</ref>, chắc là mã danh.
   
 
Tấm nào cũng lật lên, tức là không có ai làm việc cả. Bữa nay không phải ngày lễ. Chỉ có thể là Ngũ Dực Công Đoàn tự bỏ phòng nghiên cứu, do sợ Rentarou và Hotaru điều tra ra..
 
Tấm nào cũng lật lên, tức là không có ai làm việc cả. Bữa nay không phải ngày lễ. Chỉ có thể là Ngũ Dực Công Đoàn tự bỏ phòng nghiên cứu, do sợ Rentarou và Hotaru điều tra ra..
  Loading editor