FANDOM


(Created page with "Cần ai đó giải nghĩa hộ mình cụm "playing catch" vì mình tra thì nó lạc quẻ hoàn toàn so với cả câu và ngữ cảnh I feel startled at how much I ...")
 
 
Line 1: Line 1:
Cần ai đó giải nghĩa hộ mình cụm "playing catch" vì mình tra thì nó lạc quẻ hoàn toàn so với cả câu và ngữ cảnh
+
ai đó giải nghĩa hộ mình cụm "playing catch" được không, vì mình tra thì nó lạc quẻ hoàn toàn so với cả câu và ngữ cảnh
   
 
I feel startled at how much I can't help but pamper my disciple as I rearrange the Shogi pieces like I'm playing catch, letting out crisp sounds on the board.
 
I feel startled at how much I can't help but pamper my disciple as I rearrange the Shogi pieces like I'm playing catch, letting out crisp sounds on the board.

Latest revision as of 15:42, July 20, 2017

Có ai đó giải nghĩa hộ mình cụm "playing catch" được không, vì mình tra thì nó lạc quẻ hoàn toàn so với cả câu và ngữ cảnh

I feel startled at how much I can't help but pamper my disciple as I rearrange the Shogi pieces like I'm playing catch, letting out crisp sounds on the board.

Bối cảnh: main và đệ tử đang chơi shogi, đệ tử mới nì nèo được hắn chơi thêm ván nữa, và đang xếp lại quân

Merci beaucoup!!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.