FANDOM


(Created page with "Mà đợi chút bác, oddly bổ nghĩa cho "well" chứ đâu phải cho "accept" Tất nhiên cũng không phải cho "cả lớp" Vấn đề ở từ "well" kia, dịch m...")
 
 
Line 1: Line 1:
Mà đợi chút bác, oddly bổ nghĩa cho "well" chứ đâu phải cho "accept"
+
Mà đợi chút bác, oddly bổ nghĩa cho "well" chứ đâu phải cho "accept".
Tất nhiên cũng không phải cho "cả lớp"
+
Tất nhiên cũng không phải cho "cả lớp".
 
Vấn đề ở từ "well" kia, dịch mãi không xuôi được :/
 
Vấn đề ở từ "well" kia, dịch mãi không xuôi được :/

Latest revision as of 12:10, January 16, 2018

Mà đợi chút bác, oddly bổ nghĩa cho "well" chứ đâu phải cho "accept". Tất nhiên cũng không phải cho "cả lớp". Vấn đề ở từ "well" kia, dịch mãi không xuôi được :/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.