FANDOM


(Created page with "Topic về các tin tức khác liên quan đến Light Novel như Anime chuyển thể từ LN, doanh số bán hay thời gian LN mới xuất bản ở Nhật... Nếu có...")
 
Line 1: Line 1:
 
Topic về các tin tức khác liên quan đến Light Novel như Anime chuyển thể từ LN, doanh số bán hay thời gian LN mới xuất bản ở Nhật...
 
Topic về các tin tức khác liên quan đến Light Novel như Anime chuyển thể từ LN, doanh số bán hay thời gian LN mới xuất bản ở Nhật...
  +
  +
Có thể vào topic này 1 cách dê dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Cập nhật (nằm giữa chữ Project và Tán doc) ở trên đoạn Header của wiki -> Cập nhật khác
   
 
Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))<ac_metadata title="Các thông tin khác liên quan đén Light Novel"> </ac_metadata>
 
Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))<ac_metadata title="Các thông tin khác liên quan đén Light Novel"> </ac_metadata>

Revision as of 06:31, August 14, 2014

Topic về các tin tức khác liên quan đến Light Novel như Anime chuyển thể từ LN, doanh số bán hay thời gian LN mới xuất bản ở Nhật...

Có thể vào topic này 1 cách dê dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Cập nhật (nằm giữa chữ Project và Tán doc) ở trên đoạn Header của wiki -> Cập nhật khác

Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.